Prawo Pracy

17 kwietnia 2020

Wypadek przy pracy – co robić?

Wypadek przy pracy – co robić? Zacznijmy od tego, co to jest wypadek przy pracy i czym się charakteryzuje. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. NAGŁOŚĆ – w ciągu jednej zmiany roboczej, PRZYCZYNA ZEWNĘTRZNA- poza organizmem pracownika (nie schorzenie czy […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
3 marca 2020

OŚWIETLENIE NA STANOWISKU PRACY

Odpowiednio dopasowanie oświetlenie do indywidualnych potrzeb pracowników, a także do wymagań stanowisk pracy i działów wpływa na efektywność oraz produktywność wykonywanych zadań. W każdym miejscu na terenie zakładu pracy, w których będą przebywać pracownicy, pracodawca jest obowiązany zapewnić oświetlenie elektryczne w porze nocnej lub jeżeli oświetlenie dzienne jest niewystarczające. Przepisy przewidują, że w pomieszczeniach stałej […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
25 lutego 2020

Ocena ryzyka zawodowego obowiązkiem pracodawcy

Definicja ryzyka zawodowego Przez ryzyko zawodowe rozumie się prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń wynikających z wykonywanej pracy, a powodujących straty – czyli pojawienie się u pracowników problemów zdrowotnych. Mogą być one spowodowane zagrożeniami zawodowymi występującymi w danym środowisku pracy, ale mogą też wynikać ze sposobu wykonywania tej pracy. Ocena ryzyka zawodowego pozwala zdefiniować zagrożenia związane z […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
21 lutego 2020

Szkolenia Okresowe

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dziale X Kodeksu Pracy. Do obowiązków tych zalicza się także przeszkolenie pracowników z zakresu BHP. Kwestie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
14 lutego 2020

SZKOLENIA WSTĘPNE

Szkoleniom podlegają wszyscy zatrudnieni bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, w tym również osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, pracownicy zatrudnieni w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, praktykanci. Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
28 stycznia 2020

Kiedy pracodawca jest płatnikiem świadczeń chorobowych

O tym, kto jest płatnikiem świadczeń chorobowych w kolejnym roku kalendarzowym, decyduje liczba osób zgłoszonych przez pracodawcę do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada br. Prawo do ustalania wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnienie do ich wypłacania przez cały rok kalendarzowy przysługuje płatnikom składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego co najmniej 21 ubezpieczonych na […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
18 stycznia 2020

Źródło stresu w pracy

Źródłem stresu w pracy mogą być zarówno bodźce fizyczne (np. hałas, niewłaściwe oświetlenie, zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, zapylenie, promieniowanie), jak i bodźce psychospołeczne. W tym drugim przypadku możemy mówić o stresie psychospołecznym w pracy. Na wzór stresu w ogóle, można go określić jako reakcję psychofizjologiczną na wymagania wynikające ze struktury i norm (formalnych […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
15 stycznia 2020

Służba bhp w małych i dużych firmach

Bezwzględnym wymogiem tworzenia służby bhp objęci są pracodawcy zatrudniający powyżej 100 pracowników. Zadania służby bhp w zakładach o niższym stanie zatrudnienia mogą być powierzone pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy – nawet w ramach tego samego stosunku pracy. W niektórych sytuacjach zadania służby bhp może też wypełniać sam pracodawca lub specjalista z zewnątrz. Służbę bhp, pełniącą […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
6 grudnia 2019

Kiedy pracodawca jest płatnikiem świadczeń chorobowych

O tym, kto jest płatnikiem świadczeń chorobowych w kolejnym roku kalendarzowym, decyduje liczba osób zgłoszonych przez pracodawcę do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada br. Prawo do ustalania wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnienie do ich wypłacania przez cały rok kalendarzowy przysługuje płatnikom składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego co najmniej 21 ubezpieczonych na […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
19 listopada 2019

Temperatura w pracy, gdy na zewnątrz jest zimno.

Minimalną temperaturę w miejscach pracy określa rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844). Wynika z niego, że gdy pracownik wykonuje lekkie prace fizyczne lub w pomieszczeniach biurowych, temperatura nie może być niższa niż 18 C°. Pozostali pracownicy, zatrudnieni np. w halach produkcyjnych, powinni mieć zapewnioną temperaturę nie […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment