Prawo Pracy

25 maja 2019

OCHRONA PRZED SMOGIEM SZALE I MASKI ANTYSMOGOWE

Zła jakość powietrza, smog i pył jest niebezpieczny i nie należy go lekceważyć, uznawany jest jako jeden z najważniejszych czynników ryzyka zdrowotnego. Zwłaszcza dla osób pracujących na zewnątrz. Pracodawca, zgodnie z art. 207 § 2 Kodeksu pracy, obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zanieczyszczenie powietrza w Polsce […]

Aktualności, Bez kategorii, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
22 marca 2019

NIEOBECNOŚĆ W PRACY – CZY ZAWSZE URLOP WYPOCZYNKOWY?

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę oprócz urlopu wypoczynkowego przysługują dodatkowe dni wolne od pracy w zależności od sytuacji / zdarzenia powodującego jego nieobecność w pracy. Okoliczności, w związku z którymi pracownik może wnioskować o dodatkowe dni wolnego zostały zdefiniowane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
17 stycznia 2019

Zmiany w prawie pracy od 01.01.2019r. – wybrane aspekty

Z dniem 01.01.2019r. uległo zmianie kilka przepisów prawnych z zakresu prawa pracy. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane zagadnienia w pigułce: 1. Wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia z tytułu umów o pracę do kwoty 2250,00 brutto dla pracownika zatrudnionego w pełny wymiarze czasu pracy 2. Wzrost wysokości minimalnej stawki godzinowej tytułu umowy zlecenie do kwoty 14,70 zł brutto/h […]

Inne równie ważne, Prawo Pracy 0 Comment
9 stycznia 2019

Praca niebezpieczna- praca w wykopie.

Praca niebezpieczna- praca w wykopie. Wykopy i nasypy budowlane zaliczane są do stałych lub tymczasowych konstrukcji budowlanych do grupy robót ziemnych. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy roboty ziemne w wykopach poniżej 1m są zakwalifikowane jako szczególnie niebezpieczne. Wykonując te […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
1 stycznia 2019

Obowiązek pracodawcy – ocena ryzyka zawodowego

Obowiązek pracodawcy – ocena ryzyka zawodowego. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w pracy w zakładzie. Art. 226. Kodeksu Pracy mówi, że pracodawca ma obowiązek ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz zastosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko; oraz poinformować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
19 grudnia 2018

Procedura postępowania w razie wypadku w pracy

Procedura postępowania w razie wypadku w pracy. Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: • nagłe, • wywołane przyczyną zewnętrzną, • powodujące uraz lub śmierć, • które nastąpiło w związku z pracą: • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
3 grudnia 2018

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Elektroniczne zwolnienia lekarskie Już od 1 grudnia 2018 r. czekają nas duże zmiany w wystawaniu zwolnień lekarskich. Bowiem przybiorą one formę zwolnienia elektronicznego. Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie (e-ZLA) do ZUS po jego uprzednim podpisaniu przy pomocy certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (platforma ePUAP). Natomiast ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek na jego […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
26 listopada 2018

Przekształcenie się umów na czas nieokreślony

22 listopada 2018r. tego dnia nierozwiązane wcześniej umowy terminowe mogą się przekształcić w umowy zawarte na czas nieokreślony. Właśnie tego dnia  mijają 33 miesiące od wejścia w życie przepisów zmieniających zasady zatrudniania pracowników na czas określony. Nowe reguły zawierania umów o pracę na czas określony z ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
19 listopada 2018

Temperatura w pracy, gdy na zewnątrz jest zimno.

Minimalną temperaturę w miejscach pracy określa rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844). Wynika z niego, że gdy pracownik wykonuje lekkie prace fizyczne lub w pomieszczeniach biurowych, temperatura nie może być niższa niż 18 C°. Pozostali pracownicy, zatrudnieni np. w halach produkcyjnych, powinni mieć zapewnioną temperaturę nie […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
12 listopada 2018

Badanie profilaktyczne pracownika

Obowiązkiem pracodawcy który zatrudnia nowego pracownika jest skierowanie go na wstępne badania profilaktyczne taki obowiązek dotyczy również pracowników już pracujących wtedy kieruje się na badania kontrolne lub okresowe. Pracodawca zobowiązany jest do wydania skierowania na badania lekarskie wg wzoru który został określony w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment