Prawo Pracy

14 września 2019

KILKA ZMIAN W KODEKSIE PRACY

Z dniem 7 września weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, a która wprowadziła kilka zmian: 1.Mobbing i dyskryminacja Nowelizacja przepisów zniesie katalog przyczyn dyskryminacji. Obecnie mówimy o dyskryminacji, gdy pracownik jest traktowany gorzej ze względu na określone cechy, osobiste lub te związane z pracą. O dyskryminacji możemy […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
20 sierpnia 2019

Służba bhp w małych i dużych firmach

Bezwzględnym wymogiem tworzenia służby bhp objęci są pracodawcy zatrudniający powyżej 100 pracowników. Zadania służby bhp w zakładach o niższym stanie zatrudnienia mogą być powierzone pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy – nawet w ramach tego samego stosunku pracy. W niektórych sytuacjach zadania służby bhp może też wypełniać sam pracodawca lub specjalista z zewnątrz. Służbę bhp, pełniącą […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
27 lipca 2019

ZEROWY PODATEK PIT DLA MŁODYCH

PIT „zero” dla młodych W dniu 24 lipca 2019 r. prezydent RP podpisał ustawę, która wprowadza program „Bez PIT dla Młodych”. Dla kogo nowa ulga w PIT? Dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z wykonywanej pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
23 lipca 2019

Ocena ryzyka zawodowego obowiązkiem pracodawcy

Definicja ryzyka zawodowego Przez ryzyko zawodowe rozumie się prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń wynikających z wykonywanej pracy, a powodujących straty – czyli pojawienie się u pracowników problemów zdrowotnych. Mogą być one spowodowane zagrożeniami zawodowymi występującymi w danym środowisku pracy, ale mogą też wynikać ze sposobu wykonywania tej pracy. Ocena ryzyka zawodowego pozwala zdefiniować zagrożenia związane z […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
12 lipca 2019

Szkolenia Okresowe

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dziale X Kodeksu Pracy. Do obowiązków tych zalicza się także przeszkolenie pracowników z zakresu BHP. Kwestie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
9 lipca 2019

SŁUŻBA BHP – WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Służba BHP – wymagania kwalifikacyjne Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy nakłada na każdego pracodawcę obowiązek zapewnienia właściwej realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym zapewnienia w zakładzie pracy służby BHP. Kodeks pracy precyzuje również formy, w jakich może funkcjonować służba bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z art. 23711 […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
26 czerwca 2019

Czy nieobecność w pracy bez usprawiedliwienia jest podstawą do rozwiązania umowy o pracę?

Czy nieobecność w pracy bez usprawiedliwienia jest podstawą do rozwiązania umowy o pracę? Jeśli pracownik jest nieobecny w pracy od kilku dni i nie poinformował pracodawcy o przyczynie swojej nieobecności to wysłanie na podany przez niego adres oświadczenia o rozwiązaniu z nim umowy będzie prawidłową formą rozwiązania z nim umowy o pracę? Pracodawca ma prawo […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
22 czerwca 2019

Skutki mobbingu

Skutki mobbingu: Mobbing jest zjawiskiem niosącym wiele negatywnych skutków, zarówno dla firm, w których ma on miejsce, jak też w wymiarze indywidualnym, dla ofiar tego zjawiska. Artykuł 943 kodeksu pracy informuje o definicji mobbingu oraz o działaniach jakie może podjąć pracownik. Konsekwencje mobbingu mogą być dla ofiary bardzo tragiczne. Osoba mobbingowana będzie miała problemy z […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
14 czerwca 2019

Pracowniczy Plan Kapitałowy czy Pracowniczy Program Emerytalny

Pracowniczy Plan Kapitałowy czy Pracowniczy Program Emerytalny- co korzystniejsze dla pracownika? Ustawa o PPK zakłada utworzenie dobrowolnego dla pracownika i obowiązkowego dla pracodawcy systemu gromadzenia środków na emerytury. Angażuje on zarówno państwo, jak i pracowników i pracodawców. Rolą państwa jest opłacenie składki powitalnej wynoszącej 250 zł oraz dopłaty rocznej 240 zł. Pracodawca natomiast będzie musiał […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
30 maja 2019

SZKOLENIA WSTĘPNE

Szkoleniom podlegają wszyscy zatrudnieni bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, w tym również osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, pracownicy zatrudnieni w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, praktykanci. Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment