Prawo pracy w firmie

Prawo Pracy w firmie

Co jeśli osoby odpowiedzialnej nie ma w Polsce? Jak może ona przekazać sprawy z zakresu prawa pracy osobie zatrudnionej w siedzibie firmy? Czy tak w ogóle można?

Tak można!

Osobę do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy można wyznaczyć w akcie prawa wewnętrznego. A także poprzez udzielenie indywidualnego pełnomocnictwa.

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna (choćby nie posiadała osobowości prawnej), a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają pracowników (art. 3 K.p.). Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba (np. prezes spółki) lub organ zarządzający tą jednostką (np. zarząd), albo inny wyznaczony do tego podmiot np. pracownik (art. 31 § 1 K.p.).

Dla wyznaczenia osoby dokonującej czynności z zakresu prawa pracy w rozumieniu art. 31 § 1 K.p. konieczne jest podjęcie odpowiedniego działania przez podmiot (osobę lub organ) kierujący jednostką organizacyjną będącą pracodawcą, a przejęcie tych czynności przez wyznaczonego wymaga jego zgody (por. wyrok SN z 11 kwietnia 2017 r., sygn. akt II PK 45/16). Zdaniem Sądu Najwyższego podmiot, który działa w imieniu pracodawcy bez właściwego umocowania, nie ma statusu osoby wyznaczonej do dokonywania skutecznych czynności w zakresu prawa pracy w rozumieniu art. 31 K.p. (por. wyrok z 5 października 2017 r., sygn. akt I PK 287/16).

Umocowanie

Umocowanie osoby do działania w imieniu pracodawcy może wynikać z:

  • zapisu w akcie ustrojowym lub porządkowym pracodawcy (np. w statucie, umowie spółki prawa handlowego lub w regulaminie pracy), w którym zostało wskazane stanowisko lub organ, któremu powierza się czynności w zakresie prawa pracy albo
  • umocowania konkretnej osoby.

Prawidłowość umocowania na podstawie aktów prawa wewnętrznego podmiotu została potwierdzona w ww. wyroku Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2017 r., który stwierdził ponadto, że wyznaczenie osoby dokonującej czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, o którym mowa w art. 31 K.p. ma charakter generalny. Oznacza to, że nie musi ono dotyczyć konkretnej osoby, może zostać “przypisane” do stanowiska. W takim przypadku każda zatrudniona na takim stanowisku osoba będzie upoważniona do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy.

Jeszcze inaczej

Innym sposobem na wyznaczenie pracownika do wykonywania ww. czynności jest udzielenie mu indywidualnego pełnomocnictwa. Przepisy Kodeksu cywilnego wprowadzają cztery rodzaje pełnomocnictw i odpowiadające im zakresy umocowania.

  1. Ogólne -do wszelkich czynności związanych ze zwykłym zarządem pełnomocnictwo do czynności prawnych określonego rodzaju
  2. Rodzajowe- pełnomocnictwo do poszczególnej czynności prawnej
  3. Pełnomocnictwo szczególne
  4. Prokurę jako pełnomocnictwo szczególne uregulowane w art. 1091-1099 K.c.

Do powierzenia wybranym osobom czynności z zakresu prawa pracy najbardziej właściwe będzie pełnomocnictwo rodzajowe. Obejmujące umocowanie do dokonywania czynności określonego (danego) rodzaju. Takie umocowanie dotyczy więcej niż jednej czynności prawnej. Na przykład w zakresie prawa pracy może to być umocowywanie do zawierania umów o pracę, ich rozwiązywania, itp.

 Uwaga!  

Niezależnie od tego, czy wyznaczenie pracownika do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy wynika z aktu prawa wewnętrznego. Pracownik powinien działać tylko w ramach swojego umocowania, czyli wykonywać tylko te czynności, na które pozwolił pracodawca.

Źródło.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *