Pracownica w ciąży

Jesteś w ciąży- gratulacje! Wiem, że teraz w Twojej głowie piętrzy się wiele pytań związanych nie tylko z rodziną- ale też i z pracą. Dlatego w tym wpisie dowiesz się wszystkiego co będzie Ci potrzebne do przeprowadzenia rozmowy z pracodawcą- aby poinformować go o Twoim stanie ????

Ciąża pracownicy- to nie koniec świata, a wręcz przeciwnie!

Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. Należy jednak zaznaczyć, że ciąża powinna zostać potwierdzona zaświadczeniem lekarskim.

Uwaga! Trochę nieprzyjemna informacja, ale piszę to abyś miała pełną gamę informacji. Ochrona nie dotyczy pracownicy zatrudnionej na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca.

Jeżeli pracownica zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę (na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc), która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, umowa ta ulega przedłużeniu do dnia porodu. Przedłużenie umowy następuje z mocy prawa, bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności (w szczególności nie ma potrzeby zawierania nowej umowy lub przedłużania aneksem okresu trwania umowy ).

Uwaga! Wiem, że dużo Pań zatrudnia się na zastępstwo- także tutaj też niestety przynoszę złe wieści. Przedłużenia umowy nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony, zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Umowa na zastępstwo rozwiąże się więc z upływem terminu, na jaki została zawarta, nawet jeżeli w trakcie jej trwania pracownica zatrudniona na zastępstwo zajdzie w ciążę.

Zakaz rozwiązania umowy o pracę w okresie ciąży obowiązuje również w sytuacji, gdy pracownica zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia.

Czy ochrona kobiety w ciąży kiedyś nie obowiązuje? Czy są jakieś wyjątki?

Ochrona stosunku pracy pracownicy w ciąży nie obowiązuje:

 • gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne), pod warunkiem uzyskania zgody zakładowej organizacji związkowej reprezentującej interesy pracownicy,
 • w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Ochrona podlega też ograniczeniu w sytuacji, gdy u pracodawcy przeprowadzane są zwolnienia grupowe lub indywidualne na podstawie przepisów ustawy z 13 marca 2003 r. Pracodawca może w takim przypadku wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownicy w ciąży, np. zmieniając jej stanowisko pracy lub wysokość wynagrodzenia.

Jakie masz prawa?
 1. Pracownica w ciąży nie może wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej. A bez jej zgody pracodawca nie może delegować jej poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy.
 2. Pracownica w ciąży nie może pracować przy komputerze dłużej niż 4 godziny w ciągu doby
 3. Pracodawca ma obowiązek udzielać ciężarnej pracownicy zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie wykonane w związku z ciążą. Jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.
 4. W sytuacji, gdy pracownica zatrudniona jest przy pracy, której nie wolno jej wykonywać, pracodawca jest obowiązany dostosować warunki pracy do wymagań określonych w przepisach. Lub tak ograniczyć czas pracy pracownicy, aby wyeliminować zagrożenie dla jej zdrowia lub bezpieczeństwa.  Jeżeli jest to niemożliwe, pracodawca ma obowiązek przenieść pracownicę do innej pracy. A w razie braku takiej możliwości zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.
Nie musisz martwić się o obecność na badaniach- przepisy to uregulowały!
Porozmawiajmy o macierzyńskim

W związku z urodzeniem dziecka pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

 • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
 • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Najczęściej urlop macierzyński rozpoczyna się w dniu urodzenia dziecka. W takim przypadku dzień porodu jest pierwszym dniem korzystania przez pracownicę z urlopu macierzyńskiego.

Ważne! Nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego może przypadać przed przewidywaną datą porodu.

!! W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej. Pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym.

Jakie dokumenty uprawniają do macierzyńskiego?

Prawo do urlopu macierzyńskiego pracownica nabywa z dniem urodzenia dziecka. Tylko w przypadku, gdy zamierza skorzystać z tego urlopu przed przewidywaną datą porodu. Wtedy musi wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu macierzyńskiego. Za czas urlopu macierzyńskiego pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński. Podstawą wypłaty zasiłku jest skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Zasiłek za okres przed porodem przysługuje po okazaniu zaświadczenia o przewidywanej dacie porodu.

Powrót do pracy

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku. A jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu. Wszystko, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że uspokoiłam Cię trochę tym wpisem. Pamiętaj, że kobieta podlega ochronie od momentu zajścia w ciąże do urodzenia. Przepisy szczegółowo opisują normy jakich podlega ciężarna. Dlatego zapoznaj się z przepisami zanim przystąpisz do pracy. Od teraz nie tylko dbasz o siebie, ale też i o maluszka- nie pozwól aby ten cudowny czas zmieniła praca.

A jeśli jesteś po drugiej stronie i Twoja pracownica właśnie powiedziała Ci, że jest w ciąży- nie przejmuj się! Mamy rozwiązania na wszystkie twoje prawne bolączki. Skontaktuj się z nami, a na pewno znajdziemy rozwiązanie ????