Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu

Pracodawca a przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu

Do przedłużenia stosunku pracy w trybie art. 177 § 3 K.p. dochodzi z mocy prawa. Strony nie muszą w tym celu wykonywać żadnych czynności np. podpisywać aneksu. Do dnia porodu pracownica pozostaje pod ochroną prawną, o czym zatrudniający nie ma obowiązku jej informować, ale też nic nie stoi na przeszkodzie, aby to uczynił.

 

Uwaga!

Dzień porodu dla pracownicy, której umowa uległa przedłużeniu z powodu ciąży, jest ostatnim dniem zatrudnienia. Jeżeli przed tą datą pracownica nie będzie korzystała z urlopu macierzyńskiego, będzie to jednocześnie jedyny dzień urlopu macierzyńskiego, za który pracodawca będący płatnikiem zasiłku wypłaca zasiłek macierzyński (za pozostałe dni, obowiązek wypłat tego zasiłku będzie spoczywał na ZUS). Pracodawca może też wypłatę zasiłku macierzyńskiego za ten dzień przekazać do ZUS (por. komentarz ZUS do ustawy zasiłkowej dostępny na stronie internetowej).

Dokumentacja

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy ustawodawca nałożył na pracodawcę także obowiązek wydania świadectwa pracy. Dysponując aktem urodzenia dziecka albo jego odpisem, zatrudniający bez problemu jest w stanie ustalić datę rozwiązania stosunku pracy. Dokument ten co do zasady powinien zostać wydany w dniu porodu (w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy). Jest jednak mało prawdopodobne, aby w opisywanej sytuacji możliwe było dochowanie tego terminu. Dlatego zatrudniający ma prawo skorzystać z innego dopuszczalnego rozwiązania. W ciągu 7 dniu przesłać świadectwo pracy za pośrednictwem operatora pocztowego. W rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.).

Świadectwo pracy może również zostać wydane małżonkowi. W tym celu powinien przedstawić pracodawcy pełnomocnictwo zawierające datę jego sporządzenia, dane osoby umocowanej (na tyle dokładne, aby można ją było zweryfikować) oraz opis czynności, do której upoważniony jest małżonek.