Po Jakim szkoleniu pracodawca może prowadzić instruktaż ogólny?

Instruktaż ogólny- kto może przeprowadzić i w jaki sposób?
Ten wpis poświęcam w całości tematyce instruktażu ogólnego. Wiem, że sprawia on problem, zwłaszcza jeśli w zakładzie pracy nie ma ustalonej służby BHP. Dlatego po przeczytaniu tego wpisu będziesz wiedział wszystko w tym temacie. Pomoże Ci to zarówno w przygotowaniu się do przeprowadzenia takiego szkolenia jak i sprawdzeniu czy służba BHP- nie jest przypadkiem rozwiązaniem dla Ciebie 😉

Instruktaż ogólny- co to jest?

Instruktaż to forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne. Umożliwia uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy. A także zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp.

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych stanowisk i obejmuje:

  • szkolenie wstępne ogólne, zwane instruktażem ogólnym,
  • wstępne szkolenie na stanowisku pracy, zwane instruktażem stanowiskowym.

Instruktaż ogólny przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, także studenci na praktykach i uczniowie zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu, przed dopuszczeniem ich do pracy. Jego celem jest zapewnienie uczestnikom zapoznania się z podstawowymi przepisami z zakresu bhp o charakterze ogólnym. (zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy). A także z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy.

Szkolenie wstępne- przejść je musi każdy pracownik- za to nie każdy może je przeprowadzić.
Kto może przeprowadzić instruktaż ogólny?

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bhp, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania.

Instruktaż może przeprowadzić również pracownik wyznaczony przez pracodawcę. Jednak musi posiadać zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu. Musi mieć także aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp.

A pracodawca?

Nie jest wystarczające odbycie przez pracodawcę szkolenia w dziedzinie bhp. Ukończenie wyłącznie szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami nie uprawnia pracodawcy do wykonywania samemu w swoim zakładzie pracy zadań służby bhp, a więc także do prowadzenia instruktażu ogólnego.

Nie masz szkolenia dla pracowników służb BHP ? Skontaktuj się z nami –  prowadzimy szkolenia stacjonarne jak i w formie e-learningu.

Kto musi odbyć instruktaż ogólny?

Instruktaż stanowiskowy przechodzą przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:

  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych oraz innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
  • pracownicy przenoszeni na stanowiska, o których mowa powyżej,
  • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu oraz studenci odbywający praktykę studencką.

W przypadku wprowadzenia na stanowiskach robotniczych oraz innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia. Tj. uciążliwych lub niebezpiecznych, zmian warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności:

  • zmian procesu technologicznego,
  • wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym,
  • zmian organizacji stanowisk pracy,
  • wprowadzenie nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń.

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku odbywa instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach. Tematyka i czas trwania instruktażu stanowiskowego powinny być uzależnione od rodzaju i zakresu wprowadzonych na stanowisku zmian. Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.

Nie gryziemy 😉 Zapisz swojego pracownika na szkolenie wstępnie organizowane przez nas!
Ile powinien trwać?

Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika. A także dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony. Przy czym szkolenie stanowiskowe przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, pod warunkiem posiadania odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz przeszkolenia w zakresie metod prowadzenia instruktażu (§ 11 ust. 5 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp).

Podsumowanie

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy. A także z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami jakie mogą powodować te czynniki. Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Uf! To już koniec 🙂 Mam nadzieję, że teraz wiesz już wszystko i nie masz wątpliwości co do przeprowadzania instruktażu ogólnego. Jeśli nie czujesz się na siłach aby wprowadzać pracownika od strony prawnej- nie martw się. Zleć to na zewnątrz! Nie ma powodu, dla którego musiałbyś męczyć się z tym sam- od tego jest służba BHP 🙂 Jeśli jednak będziesz chciał zastanowić się nad zleceniem jednorazowym- np. na przeprowadzenie szkolenia wstępnego- zerknij tutaj.