Usługi BHP

Bieżące doradztwo w zakresie bhp, prawa pracy, p/poż:

  • regularne przeprowadzanie okresowych kontroli stanu BHP ze złożeniem po każdej kontroli pisemnej informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach,
  • sporządzanie corocznej analizy stanu BHP,
  • bieżące informowanie o istotnych zmianach w przepisach BHP i przepisach prawa pracy wraz z proponowaniem działań dostosowawczych odpowiednich do tych zmian,
  • obecność i reprezentowanie interesów Przedsiębiorstwa podczas kontroli ze strony organów nadzoru nad warunkami pracy (PIP, PIS),
  • prowadzenie postępowania powypadkowego i sporządzanie odpowiedniej dokumentacji w razie zaistnienia wypadków przy pracy,
  • bieżące doradztwo dla Kierownictwa Przedsiębiorstwa z zakresu przepisów i zasad BHP oraz przepisów prawa pracy.

Stały nadzór

Nadzór nad warunkami pracy, pełnienie roli służby bhp w przedsiębiorstwie w ramach stałego nadzoru. Zakres świadczonych usług w czasie stałego nadzoru bhp jest ustalany wg indywidualnych potrzeb klienta.

Projektowanie i opracowanie dokumentacji:

  • opracowywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy metodą akceptowaną przez PIP i zgodną ze standardami UE cena ryzyka zawodowego:
  • czynnik biologiczny,
  • czynnik chemiczny,
  • czynnik rakotwórczy,
  • hałas,
  • wibracje,
  • ręcznych prac transportowych.
  • opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP dla wszystkich stanowisk pracy,
  • założenie i prowadzenie obowiązujących rejestrów, ewidencji i wykazów, zgodnych z zalecanymi wzorami, wraz z ich dostarczeniem,
  • dostarczenie aktualnych, obowiązujących wzorów potrzebnych druków i dokumentów, związanych z BHP i sprawami pracowniczymi,
  • wypełnianie sprawozdań, dotyczących spraw BHP.

Nadzór nad budowami: