Specjalista BHP spoza zakładu pracy

Kto odpowiada za bezpieczeństwo?

Za BHP na terenie zakładu pracy odpowiedzialność spoczywa na pracodawcy i jak wynika z treści art. 207 § 1 w zw. z art. 23711 § 3 K.p., nie może on jej scedować na inne osoby. Jednym z warunków prawidłowego wypełnienia przez zatrudniającego tej powinności jest zapewnienie właściwego doradztwa na zasadach określonych w powołanym przepisie. Niedopełnienie tego obowiązku jest traktowane jako wykroczenie, o którym mowa w art. 283 § 1 K.p.

Kto będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Kiedy należy utworzyć służbę BHP?

Prawidłowe wywiązanie się z obowiązku zapewnienia doradztwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest uzależnione od ilości zatrudnionych w danym zakładzie osób. I tak przy stanie:

  • wyższym niż 100 pracowników – pracodawca ma obowiązek utworzyć służbę bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • do 100 pracowników – można powierzyć wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy,
  • do 10 pracowników albo do 50 pracowników, jeżeli pracodawca jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – zatrudniający może sam wykonywać zadania służby bhp pod warunkiem, że posiada ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania jej zadań.

Ponadto w przypadku braku kompetentnych pracowników, pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy (art. 23711 § 2 K.p.).

Jakie kwalifikacje?

Pracownicy służby bhp powinni:

  • spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz
  • ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby (musi posiadać aktualne szkolenie).
Co jeszcze?

O tym, jakie wymagania kwalifikacyjne są stawiane osobom wykonującym zadania z zakresu bhp stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.

U. nr 109, poz. 704 ze zm.), dalej rozporządzenie w sprawie służby bhp. W § 4 tego aktu wymieniono stopnie awansu, jakie taka osoba może osiągnąć. Są to kolejno: inspektor, starszy inspektor, specjalista, starszy specjalista oraz główny specjalista.

Osoba, o której mowa w art. 23711 § 2 K.p., czyli spoza zakładu pracy, której pracodawca chciałby powierzyć wykonywanie zadań służby bhp, powinna spełniać co najmniej wymagania przewidziane dla specjalisty, czyli posiadać minimum 1 rok stażu pracy w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przepis § 4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie służby bhp dopuszcza ponadto możliwość powierzenia w trybie art. 23711 § 2 K.p. zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy osobie spoza zakładu pracy. Która przez co najmniej 5 lat była zatrudniona na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy.

Jakie szkolenia?

Jak wynika z treści art. 23711 § 2 K.p., specjalista spoza zakładu pracy, któremu powierzono zadania służby bhp powinien mieć również ukończone szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby. Mowa tu jest o szkoleniu okresowym dla takich osób, które powinno być przeprowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat. Przy czym pierwsze powinno się odbyć w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku. Tak wynika z § 14 ust. 2 pkt 4 i § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), dalej rozporządzenia w sprawie szkoleń. Szkolenie to powinno zakończyć się egzaminem teoretycznym oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.(§ 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szkoleń). Potwierdzeniem jego ukończenia z wynikiem pozytywnym jest zaświadczenie wydane przez organizatora, którym może być jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szkoleń).

 

 

Źródło.


Napisz do nas na:
biuro@centrumszkolen.net.pl

Lub zadzwoń:
577-787-663 lub 731-414-087

Przekonaj się, że szkolenia online to oszczędność czasu i wygoda.

 

 

 

Tagi: bhp, służba bhp, pracownik bhp, specjalista bhp, zakład pracy, outsourcing BHP, outsourcing.