Protokół powypadkowy

Wypadek przy pracy to (nie) koniec świata! ????

Trzecia część z naszej serii „Wypadek przy pracy, nie taki diabeł straszny jak go malują”

W poprzedniej części omówiliśmy czym jest zespół powypadkowy i jaka dokumentację musi on przygotować. Jeśli nie wiesz o czym mowa, tutaj znajdziesz wszystkie informacje.

A teraz zaczynajmy nasz kolejny wpis. Tym razem będziemy rozmawiali o protokole powypadkowym. ????

Jak już we wspomnieliśmy we wcześniejszym wpisie zespół powypadkowy ma obowiązek sporządzić protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy według obowiązującego wzoru zamieszczonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 Co powinien zawierać?

Powinien on zawierać między innymi: dane dotyczące podmiotu zatrudniającego, dane pracownika, okoliczności zaistnienia zdarzenia, przyczyny wypadku, skutki dla poszkodowanego, określenie rodzaju wypadku (indywidualny, zbiorowy, ciężki, śmiertelny, powodujący czasową niezdolność do pracy), wyjaśnienie ewentualnych trudności, których zaistnienie spowodowało, że protokół nie został sporządzony w terminie.

Ważne!
W protokole powypadkowym zamieszcza się wnioski oraz zalecane środki profilaktyczne. (pkt 9 wzoru protokołu stanowiącego załącznik do rozporządzenia z dnia 24 maja 2019 r.).

W protokole stwierdza się czy:

  • zdarzenie jest wypadkiem przy pracy (traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy), a jeżeli tak, to na jakiej podstawie zespół powypadkowy tak twierdzi,
  • pracodawca przestrzegał przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy lub innych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia,
  • poszkodowany przyczynił się do wypadku i z jakich przyczyn.
Różne spojrzenia na jeden wypadek.

Członek zespołu powypadkowego ma prawo złożyć do protokołu zdanie odrębne, które powinien uzasadnić. W przypadku rozbieżności zdań członków zespołu powypadkowego o treści protokołu powypadkowego decyduje pracodawca (§ 10 rozporządzenia w sprawie wypadków przy pracy).

Ile masz na to czasu?

Zasadniczo protokół powypadkowy należy sporządzić w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości o zaistnieniu wypadku. Późniejsze jego sporządzenie, wskutek uzasadnionych przeszkód lub trudności, wymaga podania przyczyn w treści protokołu powypadkowego. Usprawiedliwieniem mogą być różne okoliczności, na które zespół powypadkowy nie ma wpływu, np. konieczność zaciągnięcia opinii prawnej lub lekarskiej. Protokół sporządza się w niezbędnej liczbie egzemplarzy, co do zasady 3 (dla pracodawcy, dla poszkodowanego oraz dla ZUS).

Kto musi zobaczyć ten protokół?

Ze sporządzonym protokołem, przed jego zatwierdzeniem przez pracodawcę, zespół powypadkowy ma obowiązek zapoznać poszkodowanego. Jeżeli ten zmarł, członków jego rodziny, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205 z późn. zm.), czyli:

  • małżonka (nie dotyczy małżonka pozostającego ze zmarłym pracownikiem w separacji),
  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki,
  • rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
  • rodziców, osoby przysposabiające, macochę oraz ojczyma.

Źródło.


Masz pytania związane z powołaniem zespołu powypadkowego lub przygotowania protokołu powypadkowego?

Nie zwlekaj! Pamiętaj również, że nieterminowe zgłoszenie wypadku wiąże się z grzywną! ????

Napisz lub zadzwoń do nas! Mamy już nie jeden wypadek za sobą 😉

577-787-663 lub 731-414-087

lub napisz maila: biuro@mefisto.net.pl

Albo odwiedź nas w biurze: Ul. Kopernika 34, 58-100 Świdnica