Obowiązki pracodawcy 2022

Nowe obowiązki pracodawcy w 2022 roku

Nadejście Nowego Roku jeszcze nigdy nie szło w parze z tak wieloma zmianami uderzającymi w pracodawców. Zmienia się wszystko i to nikt inny a pracodawca musi godzić nastałe zmiany z własnymi celami.

Zacznijmy od wynagrodzenia pracowników

W zakresie wynagrodzeń rozpoczęcie nowego roku kalendarzowego skutkuje podjęciem wielu decyzji. Jedną z najważniejszych jest ewentualna zmiana określonych zapisów umownych. Jeśli wynagrodzenie pracownika ustalono kwotowo i nie osiąga ono poziomu minimalnego obowiązującego od 1 stycznia danego roku, należy wprowadzić zmiany, odpowiednio je podnosząc. Można tego dokonać na dwa sposoby, tj. za:

porozumieniem stron (aneksem do umowy)

wypowiedzeniem zmieniającym, jeśli pracownik odrzucił porozumienie w tej sprawie (art. 42 K.p.).

Kwota wolna od potrąceń

Kwota wolna od potrąceń stanowiąca element ochrony wynagrodzenia pracownika jest pochodną minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z tym rokrocznie otrzymujemy pytanie w sprawie jej wysokości wobec wypłat za grudzień dokonywanych w styczniu. W literaturze przedmiotu można spotkać stanowisko, iż determinuje ją treść art. 80 K.p., w myśl którego wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Zatem wyliczenia kwoty gwarantowanej dokonuje się na podstawie stawki za miesiąc, którego to dotyczy, a nie, w którym jest wypłacane (por. pismo Biura Krajowej Rady Komorniczej z 18 stycznia 2011 r., znak KRK/IV/117/11). Większość autorów, w tym nasza redakcja, uważa jednak, że przeznaczenie kwoty wolnej, która ma zagwarantować pracownikowi minimum bytowe w miesiącu wypłaty, pozostaje z tym stanowiskiem w sprzeczności. Potwierdziła to Państwowa Inspekcja Pracy.

Czas pracy

Rozpoczęcie kolejnego roku kalendarzowego nie oznacza wielkich obowiązków w zakresie czasu pracy. Zazwyczaj jednak w dniu 1 stycznia rozpoczyna się kolejny okres rozliczeniowy, który wymaga obliczenia wymiaru, ułożenia rozkładów czasu pracy oraz podania ich do wiadomości pracowników z minimum tygodniowym wyprzedzeniem (art. 129 i 130 K.p.). Przypomnienia wymaga jedynie to, że pierwszy dzień rozpoczynającego się roku jest dniem świątecznym i jednocześnie sobotą.

To wymaga udzielenia pracującym  innego dnia wolnego z tytułu przeciętne pięciodniowego tygodnia pracy.

Urlop

Urlop wypoczynkowy za poprzedni rok kalendarzowy w dniu 1 stycznia następnego roku staje się urlopem zaległym. Należy go rozpocząć najpóźniej 30 września tego roku. Nie dotyczy to jedynie części “na żądanie”, która nie została obwarowana żadnym terminem granicznym (art. 168 K.p.).

W razie rozwiązania stosunku pracy w trakcie danego roku oraz nabycia prawa do ekwiwalentu, bez względu za który rok urlop ten jest należny, do obliczenia tego świadczenia stosuje się aktualny współczynnik ekwiwalentowy. W 2022 r. wynosi on 20,92, co wynika z wyliczenia: [365 dni roku – (52 niedziele + 9 dni świątecznych + 53 dni wolne)] : 12. Dotyczy on pracowników pełnoetatowych. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Przykładowo w 2022 r. dla pracownika zatrudnionego w wymiarze 1/2 etatu wynosi 10,46 (20,92 x 1/2).

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na początku nowego roku pracodawca, który nie jest zobowiązany do tworzenia takiego funduszu ma nowe możliwości. Jeśli zatrudnia mniej niż 50 osób, może przenalizować wszystkie za i przeciw i podjąć decyzję co do utworzenia funduszu. Jednak dalej nie jest to obligatoryjne.

Podsumowanie

Nowy rok nie jest taki jaki wszyscy chcielibyśmy mieć. Nowe przepisy i rzeczywistość w której się znajdujemy nie pomaga.

Kadry mają tym samym coraz więcej nowych obowiązków i spraw do przekształcenia- na już. Nie jest to łatwe, i wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego stworzyliśmy kurs Kadrowo-Płacowy, który odpowie na wszystkie pytania i zagwozdki jakie stworzył Polski Ład. Nie będziemy więcej czarować, sprawdź sam/a- tutaj. Od 13 lat prowadzimy regularnie kursy a także tyle samo lat obsługujemy w tym zakresie klientów. Wiemy co nieco i z przyjemnością pomożemy Tobie w tym zagmatwanym czasie.

Obowiązki pracodawcy- więcej w tym temacie znajdziesz tutaj.

Źródło.