Kadry, Płace, ZUS – dla Początkujących

ADRESACI KURSU
Kurs kadrowo-płacowy z modułem programu Płatnik oraz Gratyfikant GT adresowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji zawodowych z zakresu kadr i płac, popartych komputerową praktyką kadrowo-płacową w zawodzie oraz uzyskaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu.

CEL KURSU
Zapraszamy do udziału w kursie, którego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji słuchaczy z zakresu profesjonalnej problematyki kadrowej i płacowej do poziomu oczekiwanego w praktyce zawodowej, a w szczególności:

 • praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania problemów zagadnień kadrowo-płacowych, ubezpieczeń i zasiłków ZUS oraz podatków.
 • przygotowanie kadr do pracy w zawodach objętych tematem kursu

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW
Podczas kursu dostarczamy słuchaczom aktualnej wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Forma prowadzonych zajęć oraz poruszane zagadnienia:

 • wykłady i ćwiczenia prowadzone technikami multimedialnymi uzupełniane materiałami pomocniczymi do samodzielnej realizacji w grupach liczących max. 10 osób.
 • zagadnienia prawa pracy i ZUS wykładowcy prezentują w świetle najnowszych przepisów prawnych i orzeczeń
 • zajęcia z dokumentacji kadrowej i płac odbywają się w formie warsztatów
 • z praktycznym sporządzaniem dokumentów, druków, formularzy stosowanych w zawodzie
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane
 • i prezentowane w formie wykładu z licznymi przykładami.
 • w pracowni komputerowej realizacja naliczania wynagrodzeń i prowadzenie działu kadrowo-płacowego w programie Gratyfikant.
 • praca w programie Gratyfikant GT odbywa się na specjalnej szkoleniowej bazie danych umożliwiającej wykonanie wszystkich zadań przewidzianych na zajęciach.
 • w pracowni kadrowo-płacowej każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w narzędzia oferowane na kursie.
 • w pracowni komputerowej realizacja obsługi programu Płatnik (zakładanie podmiotu, zgłaszanie/wyrejestrowywanie ubezpieczonych, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych).

PROGRAM SZKOLENIA
Kurs kadrowo-płacowy obejmuje:

 • zagadnienia prawa pracy i kodeksu cywilnego w stosunku pracy i umowach cywilnoprawnych,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • naliczanie wynagrodzeń pracowniczych i z umów cywilnoprawnych,
 • zagadnienia i problematykę zasiłków ZUS z ubezpieczenia chorobowego
 • i wypadkowego,
 • zagadnienia podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym,
 • wybrane zagadnienia podatku dochodowego osób fizycznych w naliczaniu wynagrodzeń,
 • prowadzenie dokumentacji związanej  z wynagrodzeniami, podatkami, ZUS,
 • obsługa programu Płatnik oraz programu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT,

WYKŁADOWCY
Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez Inspektora z Państwowej Inspekcji Pracy specjalizującego się w prawie pracy, a także przez specjalistów-praktyków z zakresu kadr i płac, dokumentacji pracowniczej i spraw personalnych, praktyków zastosowań programów kadrowo- płacowych i Płatnika oraz specjalistów z zakresu BHP.

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
Cena kursu wynosi 650 zł + 23% Vat, cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zainteresowane osoby w okresie tygodnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu wpłacają zaliczkę w wysokości co najmniej 300 zł. Natomiast pozostała należność jest spłacana w całości w dniu rozpoczęcia kursu.

CZAS I MIEJSCE
Kurs kadrowo-płacowy składa się z 60 godzin lekcyjnych, odbywa się w systemie weekendowym (soboty i niedziele w godzinach 9:00 17:00), podzielony na trzy – dwudniowe spotkania, każde po 10 godzin.
miejsce – Sala konferencyjna mieszcząca się na III piętrze budynku przy ul. Kopernika 34 w Świdnicy.

CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Wiedzę i praktykę zgodną z tematyką kursu, popartą praktycznymi przykładami i rozwiązaniami.
 •  Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

PYTANIA I ZAPISY

 • tel.: +48 577-787-663
 • tel.: +48 731-414-087

lub za pomocą kontaktu na adres mailowy:

Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu w momencie, gdy na 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia grupa liczy mniej niż 5 osób.