Szkolenie wstępne- instruktaż ogólny

Witaj!

Co to jest instruktaż ogólny, co zawiera i jak go prowadzić. Zebraliśmy najważniejsze informacje aby pomóc wam zrozumieć czym jest instruktaż ogólny.

Świeżo po długim weekendzie startujemy z naładowanymi bateriami- może jeszcze trochę obciążeni wczorajszym ciastem, ale nie ma czasu do stracenia!

Dzisiejszym tematem przewodnim będzie BHP, a dokładniej szkolenie wstępne i instruktaż ogólny. Każdy takie szkolenie już przeszedł lub w niedalekim czasie będzie musiał przejść.

Instruktaż to forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Ale rozszerzmy to zagadnienie- kto musi przejść instruktaż ogólny?
 •  nowo zatrudnieni pracownicy;
 • studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką;
 •  uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu;
Czy ktoś nie musi odbywać szkolenia wstępnego?

Tak! Pracownik, który podejmuje pracę na tym samym stanowisku, na którym pracował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Dlaczego w ogóle musimy przechodzić instruktaż ogólny?

Instruktaż ogólny ma zapoznać nowego pracownika z przepisami BHP. Zarówno tymi ogólnie obowiązującymi (pochodzącymi z Kodeksu Pracy), jak i dedykowanymi dla konkretnego zakładu pracy.

Podczas tego szkolenia należy przekazać pracownikowi zagadnienia określone w układach zbiorowych pracy/regulaminach pracy oraz zasadami BHP obowiązującymi w konkretnym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie potrzeby. Jak możecie zauważyć- umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest naprawdę potrzebna i przydatna. Chyba powiemy o tym w następnym wpisie.

No dobrze, skoro już wiemy, że potrzebujemy tego szkolenia to teraz zadajmy sobie pytanie:

Ile to będzie trwało?

Instruktaż ogólny trwa minimum 3 godziny (na szczęście godziny lekcyjne, zatem wychodzą nam 2h 15 min). Jest to jednak MINIMALNY czas trwania szkolenia i szkolący może go przedłużyć!

Kto może prowadzić instruktaż ogólny?
 • Pracownik służby BHP u pracodawców, którzy utworzyli służbę BHP.
 • Osoba wykonująca u pracodawcy zadania służby BHP, jeżeli pracodawca nie ma obowiązku tworzenia służby BHP i powierza je pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.
 • Pracodawca wykonujący zadania służby BHP, w przypadku, kiedy zatrudnia on do 10 pracowników albo do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 23711 § 1).
 •  Pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp – np. w przypadku braku pracownika służby BHP lub w zastępstwie.
 •  Firma zewnętrzna, jeżeli pracodawca zatrudnia poniżej 100 pracowników. Nie utworzył służby BHP, tylko korzysta w tym zakresie z usług firmy specjalistycznej.
Czy otrzymam dowód na to, że ukończyłem instruktaż ogólny?

Tak! Wszystko będzie udokumentowane na karcie szkolenia wstępnego BHP!

Co zawiera program instruktażu?
 •  Istota BHP
 • Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
 • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym
 • Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
 • Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
 • Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
 • Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

A jeśli potrzebujecie szkolenia BHP dla swoich pracowników- sprawdźcie Naszą ofertę szkoleń ONLINE! Bez umawiania się, bez czekania i bez zbędnych formalności.

Po zakupie szkolenia, możecie od razu zacząć je przechodzić a na sam koniec otrzymujecie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia! Jest to możliwe!