Zmiany w przepisach BHP

Wielkie zmiany w Rozporządzeniu!

Z dniem 20 listopada weszły w życie diametralne zmiany w sprawie ogólnych przepisów BHP.  Na co musimy się przygotować? Co się zmieniło?

Po pierwsze dodano definicje o substancjach stwarzających zagrożenie lub mieszaninach stwarzających zagrożenie.

Rozumiemy przez to substancje lub mieszaniny, o których mowa w art.3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (WE) nr 1282/2008 z dnia 16 grudnia 2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1).

WAŻNE: Obecnie nie jest już stosowana nazwa preparaty tylko substancje i mieszaniny.

Po drugie- zmienił się zapis odnośnie środków ochrony indywidualnej (dalej ŚOI).

Sprecyzowano definicje stosowania środków ochrony indywidualnej a także określono warunki ich stosowania i spełniania oceny wymagań. Co więcej- określono wymogi dostarczania pracownikom ŚOI, a także ujęto jakie informacje powinny zawierać instrukcje BHP na stanowiskach, na których wymaga się stosowania środków ochrony indywidualnej. Ponadto sprecyzowano jakie części ciała człowieka mają być chronione przez poszczególne ŚOI.

Tabelki 1-3 (zawarte w rozporządzeniu) zawierają wskazania, jakie pracodawca musi uwzględnić przy ustalaniu niezbędnych środków ochrony indywidualnej. Dodatkowo lista rodzajów prac została uszczegółowiona o informacje na temat zagrożeń jakie mogą wystąpić podczas prac, a także dodano informacje na temat gałęzi przemysłu- których te prace dotyczą.

Zmiany dotyczące ręcznego przemieszczania ciężarów- kobiety w ciąży i karmiące piersią

Jak było wcześniej?
Poprzednie rozporządzenie posiadało zapis szczegółowych wymagań dotyczących ręcznego transportu. Określało przepisy w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych oraz przepisy o pracach wzbronionych dla kobiet i młodocianych.

Jak jest teraz?
Obecnie zapis otrzymał brzmienie „szczegółowe wymagania dotyczące ręcznych prac transportowych oraz innych prac związanych z wysiłkiem fizycznym”.  Są one określone w przepisach wydanych na podstawie art. 176 § 2, art. 204 § 1 i § 3 oraz art. 23715 § 1 ustawy – Kodeks pracy.

Art. 176. § 2 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz prac, o których mowa w § 1, obejmujący prace:
1) związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów,
2) mogące mieć niekorzystny wpływ ze względu na sposób i warunki ich wykonywania. Uwzględniono rodzaje czynników występujących w środowisku pracy i poziomu ich występowania. Kierując się aktualną wiedzą na temat wpływu warunków wykonywania pracy i czynników występujących w środowisku pracy na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

Po trzecie- Młodociani

Art. 204. § 1. Nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych, których wykaz ustala w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. § 3. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może zezwolić na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych, jeżeli jest to potrzebne do odbycia przygotowania zawodowego, określając jednocześnie warunki zapewniające szczególną ochronę zdrowia młodocianych zatrudnionych przy tych pracach.

Po czwarte- Szkolenia BHP

Art. 2375. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zakres tego szkolenia, wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia, sposób dokumentowania szkolenia oraz przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia.

Zmiany w BHP- aby poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie, zapraszam Cię tutaj.