Skrócony okres wypowiedzenia

Skrócony okres wypowiedzenia

W informacji o warunkach zatrudnienia osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas określony zamieszczono zapis w punkcie dotyczącym okresu wypowiedzenia. Umowa może zostać rozwiązana za 60-dniowym okresem. Co teraz?

Przepisy

Zasadniczo długość wypowiedzenia umowy o pracę została uregulowana w przepisach Kodeksu pracy i jest zależna od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy, czyli od tzw. stażu zakładowego (wyjątek stanowi umowa na okres próbny). Przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umów na czas określony i nieokreślony uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego (danego) pracodawcy, bez względu na ewentualne przerwy (por. uchwała siedmiu sędziów SN z 15 stycznia 2003 r., sygn. akt III PZP 20/02, OSNP 2004/1/4).

Ustawowe okresy wypowiedzenia art. 36 § 1 K.p. i wynoszą:

  • 2 tygodnie, przy zatrudnieniu pracownika krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, przy zatrudnieniu pracownika co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, przy zatrudnieniu pracownika co najmniej 3 lata.

Wydłużenie i skrócenie okresu wypowiedzenia

Powyższe okresy strony mogą wydłużyć w umowie o pracę, zamieszczając w niej stosowną klauzulę. Pozwala na to przepis art. 36 § 5 K.p., przy czym ma on zastosowanie jedynie do pracowników zatrudnionych na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie. W stosunku do innych zatrudnionych prawo wydłużenia wypowiedzenia wywodzi się z zasady swobody zawierania umów.

Wynika to z aktualnej linii orzeczniczej. (por. uchwała SN z 9 listopada 1994 r., sygn. akt I PZP 46/94, OSNP 1995/7/87). Przy czym warunkiem uznania takiego ustalenia za zgodne z prawem jest to, aby okres był korzystny dla pracownika. (zgodny z regułą jego uprzywilejowania, o której mowa w art. 18 K.p.).

Ustawowe okresy wypowiedzenia można również skracać. Prawo takie wynika wprost z Kodeksu pracy i przysługuje:

  • za zgodną wolą stron – po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę (art. 36 § 6 K.p.),
  • pracodawcy z powodu ogłoszenia jego upadłości lub likwidacji albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników (art. 361 § 1 K.p.).

Ponadto, podobnie jak ma to miejsce w przypadku wydłużenia tego okresu, strony stosunku pracy mogą go umownie skrócić.

Uwaga!

Oceny czy zmiana ustawowego okresu wypowiedzenia jest dla pracownika korzystna dokonuje się na dzień dokonania ustaleń.Potrzebujesz pomocy kadrowo-płacowej? Nie nadążasz za zmianami prawnymi?

Wcale się nie dziwimy! Daj sobie pomóc, napisz do nas:

biuro@mefisto.net.pl

lub zadzwoń: 577-787-663