Premia a podstawa urlopowa

Czy premia może być uznawana do podstawy urlopowej? ????

Premia.
Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by uzyskał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki za okresy nie dłuższe niż miesiąc mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu poprzedzającego urlop (art. 172 K.p.). Szczegółowe postępowanie w tym zakresie określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego… (Dz. U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.), dalej rozporządzenie urlopowe. ????

Stosownie do § 7 rozporządzenia urlopowego, wynagrodzenie o charakterze stałym miesięcznym uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu (ponieważ z tej stawki nie ustala się podstawy, w praktyce nie wyodrębnia się z niej części za urlop, ale wypłaca ją w całości). Podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego oblicza się ze składników zmiennych za okres do miesiąca, które przyjmuje się do tej podstawy w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy (w razie znacznego wahania – do 12 miesięcy) kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (§ 8 ust. 1 rozporządzenia urlopowego).

Premia uznaniowa wypłacana pracownikowi systematycznie przez dłuższy okres za zwykłe wykonywanie obowiązków pracowniczych, w oderwaniu od przesłanek nagrody (art. 105 K.p.), stanowi składnik wynagrodzenia za pracę, a w szczególności wynagrodzenia urlopowego (por. wyrok SN z 5 grudnia 2016 r., sygn. akt III PK 30/16, OSNP 2018/2/15).

 

Jak rozwiązać ten problem? ????????

Rozstrzygnięcie problemu przedstawionego w pytaniu w pierwszej kolejności wymaga oceny rodzaju premii. Jeśli premia według tej oceny nie stanowi składnika wynagrodzenia, przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop należy ją pominąć. W przeciwnym razie – do tego wynagrodzenia zakwalifikować.

Jak uwzględniać premię? ????

Pozostaje jeszcze do wyjaśnienia sposób w jaki należy ją uwzględnić. Niestety z treści pytania nie da się wywieść jaki premia ma charakter, co ma zasadnicze znaczenie. Wynagrodzenie określone procentowo względem wynagrodzenia zasadniczego, może być zarówno elementem stałym, jak i zmiennym za okres do miesiąca. ????

Dla przykładu dodatek stażowy pracownika samorządowego. Stanowiący określony procent wynagrodzenia zasadniczego, który w opinii doktryny jest składnikiem o charakterze stałym. W miesiącu korzystania z urlopu wypłaca się w całości, bez wyodrębniania za pracę oraz urlop.

Odpowiednio do tego nie przyjmuje się go do podstawy urlopowej ze składników zmiennych w celu ustalenia stawki urlopowej za godzinę. Jeśli premia ma charakter inny niż stały, należy ją uwzględnić w wysokości wypłaconej w 3 (do 12) miesięcy poprzedzających. Dobrym rozwiązaniem jest ustalanie jej wysokości jedynie od wynagrodzenia za efektywną pracę, wykluczającym dublowanie tego składnika za okres urlopu wypoczynkowego.

 

Źródło.


Więcej wpisów dotyczących poradników dla Kadrowych znajdziesz tutaj.

 

Nie ogarniasz? Kadry, akta, ZUS’y, PIT’y, korekty- to nie na Twoje nerwy? 

Napisz lub zadzwoń do nas! Sprawami nie do odratowania zajmujemy się na co dzień 😉

577-787-663 lub 731-414-087

lub napisz maila: biuro@mefisto.net.pl

Albo odwiedź nas w biurze: Ul. Kopernika 34, 58-100 Świdnica

 

Tagi: kodeks karny, prawo pracy, pracownik, pracodawca, firma, przedsiębiorca, premia, składnik podstawy, wynagrodzenie.