Zwolnienie pracownika a wiek emerytalny

Zwolnienie pracownika a wiek emerytalny- wiele podobnych tematów zrealizowaliśmy tutaj.

Praktyka a teoria

 Pracodawca, co do zasady nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do emerytury. Od tej ogólnej zasady są jednak wyjątki.

Zgodnie z ogólną zasadą, wyrażoną w art. 39 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Wypowiedzenie

Powyższa ochrona dotyczy tylko wypowiedzenia, a nie rozwiązania umowy o pracę (wyrok SN z 16 lipca 2008 roku, I PK 11/08). Nie można wypowiedzieć umowy na czas nieokreślony, na czas określony, jak również zastosować wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy na podstawie art. 42 kodeksu pracy (uchwała SN z 11 lipca 1975 r., I PZP 19/75). Zakaz ten nie dotyczy umów terminowych, które ulegają rozwiązaniu z upływem terminu na jaki zostały zawarte.

Kiedy można wypowiedzieć umowę

Wyłączenia spod ochrony przedemerytalnej (tj. sytuacje, w których pracownikowi w wieku przedemerytalnym można wypowiedzieć umowę o pracę):

  • w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Przepis ten nie dotyczy pracowników, którzy posiadają prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy: w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron. Przy czym dotyczy to wyłącznie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, a nie upadłości z możliwością zawarcia układu (uchwała SN z dnia 16 marca 2010 roku, I PZP 1/10).

Sprawdź, czy widziałeś już najnowszy post z dziedziny kadr i płac- tutaj.

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę nie ma zastosowania, jeśli zaistnieją podstawy do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Chodzi tutaj o utratę uprawnień koniecznych do pracy na danym stanowisku, ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych lub popełnienie przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by pracownik w wieku przedemerytalnym i pracodawca rozwiązali umowę o pracę za porozumieniem stron.

Zmiana warunków pracy

Zwolnienie pracownika a zmiana warunków pracy. Ponadto pracownikowi w wieku przedemerytalnym można złożyć wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy w razie:

  • konieczności wprowadzenia nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej grupy, do której pracownik należy,
  • utraty zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim,
  • niezawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania dotychczasowej pracy.
  • wypowiadania umów o pracę w ramach zwolnień grupowych – w takiej sytuacji pracownikowi, któremu służy ochrona z art. 39 kodeksu pracy nie można wypowiedzieć umowy o pracę, a jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy.

Mamy nadzieję, że wypełniliśmy ten temat do samego końca. Zwolnienie pracownika a wiek emerytalny- to nadal ciężki orzech do zgryzienia i jeśli nadal jest dla Was zagwozdką- zapraszamy do kontaktu z nami. Z wielką chęcią Wam pomożemy!

Po kontakt kliknij tutaj.