Wynagrodzenie za nadgodziny

Dziś kontynuujemy temat wynagrodzeń, mamy tym samym nadzieję, że już nie taki diabeł straszny jak go malują.
Żeby jednak być tego pewnym wytrzymajmy do końca tygodnia- do końca okresu pierwszych wynagrodzeń!

Dziś przychodzimy z tematem obliczania wynagrodzeń za nadgodziny.

Zacznijmy od samych nadgodzin- czym one są?

Nadgodziny jest to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.

Nadgodziny są możliwe w sytuacji, gdy:

 •  Konieczne jest prowadzenie akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska oraz usunięcia awarii,
 •  Występują szczególne potrzeby pracodawcy.
 A co z moim czasem wolny?

Podczas gdy pracownik wykonuje pracę ponad wymiar, przysługuje u wówczas rekompensata która może być udzielona w formie czasu wolnego. W zależności od tego, która strona wyjdzie z inicjatywą odebrania dni wolnych za nadgodziny sprawa wygląda inaczej.

 •  Kiedy pracownik poprosi o rekompensatę, wtedy czas wolny jest przyznawany w takim samym wymiarze ile wynosiły godziny nadliczbowe, w proporcji 1:1.
 •  Jednak jeśli pracodawca będzie chciał przyznać pracownikowi wolne za godziny nadliczbowe, wtedy wymiar czasu wolnego jest aż o połowę wyższy niż wymiar nadgodzin! W proporcji 1:1½.
 Wynagrodzenie zamiast wolnego.

W sytuacji, gdy nadgodziny nie mogą zostać rozliczone czasem wolnym, należy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za nadgodziny.

Art. 151(1) Kodeksu pracy
„1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:
1. 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:
a) w nocy;
b) w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
2. 50% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1”.

Normalne wynagrodzenie za nadgodziny.

Normalne wynagrodzenie za nadgodziny to takie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie. Składa się ono z:

 • wynagrodzenia zasadniczego (stawka osobistego zaszeregowania);
 • innych stałych składników wynagrodzenia; wśród nich mogą znaleźć się takie jak: dodatek stażowy, funkcyjny, premia stała, inne stałe dodatki.
Jak je obliczyć?
 • dodać stałe składniki wynagrodzenia;
 •  otrzymaną sumę podzielić przez wymiar czasu pracy obowiązujący w danym miesiącu (otrzymamy stawkę za jedną godzinę);
 • otrzymaną stawkę mnożyć przez liczbę przepracowanych godzin nadliczbowych.
 Dodatek za godziny nadliczbowe.

Za godziny nadliczbowe pracownik otrzymuje także dodatek za nadgodziny. Jego podstawa to wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania (określonego stawką miesięczną lub godzinową), a w sytuacji gdy taki składnik nie został wyodrębniony – 60% wynagrodzenia.

 Jak obliczyć taki dodatek?
 •  w stałej stawce miesięcznej – dzieli się ją wówczas przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu (nominalny wymiar czasu pracy dla danego miesiąca);
 •  zmienne – obowiązują wtedy zasady jak przy wyliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Może być też tak, że nadal nie rozumiesz o co chodzi w tych całych kadrach.
Nie czas na smutki! Od tego jesteśmy my! Nauczymy Cię wszystkiego, poprzemy to solidnymi przykładami i co najważniejsze- żadnego domyślania się- nauczymy Cię tak, że zrozumiesz!

Kurs Kadry i Płace już rusza- zapisy na adres mailowy: anna.malicka@mefisto.net.pl
Wyślij wiadomość z zapytaniem- a my wszystko wytłumaczymy!