Szkolenia Okresowe

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dziale X Kodeksu Pracy. Do obowiązków tych zalicza się także przeszkolenie pracowników z zakresu BHP. Kwestie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.).
Szkolenie okresowe BHP jest przeprowadzane w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP a także zaznajomienia uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.
Rodzaje szkoleń okresowych bhp
Szkolenie okresowe:
• Szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż̇ raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od momentu zatrudnienia.
• Szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się tylko w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz w roku na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia. Jeżeli takie zagrożenia nie występują nie rzadziej niż raz na 3 lata. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.
• Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż̇ raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.
• Szkolenie BHP dla pracowników służby BHP przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż̇ raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.
• Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż̇ raz na 6 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.
Zwolnienie ze szkolenia okresowego
Ze szkolenia okresowego może być́ zwolniona osoba, która posiada aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP u innego pracodawcy na tym samym stanowisku pracy albo odbyła inne okresowe szkolenie BHP dla osoby zatrudnionej na innym stanowisku, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.
Egzamin
Szkolenie okresowe kończy się egzaminem. Po pozytywnym zdaniu egzaminu organizator wystawia zaświadczenie ukończenia okresowego szkolenia BHP. Odpis zaświadczenia powinien być przechowywany w aktach osobowych pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *