INSTRUKCJE BHP W ZAKŁADZIE

W zakładzie pracy powinny zostać opracowane oraz udostępnione pracownikom instrukcje BHP. Jakie instrukcje powinny znajdować się w firmie? Niezależnie od charakteru firmy do podstawowych instrukcji należą: I pomocy, Postępowania na wypadek Pożaru, Ogólna, Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi. Pozostałe instrukcje sporządzane są ze względu na sprzęt, stosowanych technologii oraz wykonywanych prac . Sporządzenie instrukcji jest również niezbędne tam, gdzie występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników. W sytuacji, gdy nie jesteśmy pewni, czy należy sporządzić instrukcję danego sprzętu należy zajrzeć do Oceny Ryzyka Zawodowego, na postawie zagrożeń w niej zawartych możemy stwierdzić, czy korzystanie z danego sprzętu stwarza zagrożenie wypadkowe lub chorobowe.
Podstawowe zagadnienia, które powinny być zawarte w Instrukcji BHP:
1. Czynności przed rozpoczęciem pracy;
2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy;
3. Czynności po zakończeniu pracy;
4. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających niebezpieczeństwo.
Wielu producentów oraz pracodawców rozszerza swoje instrukcje o dodatkowe zapisy np.: Uwagi ogólne, Podstawowe warunki bezpieczeństwa, Czynności zabronione, Uwagi końcowe. Jest to najczęściej związane z charakterem zakładu pracy, technologiami bądź procesami występującymi podczas prowadzenia prac.
Ważne jest, aby Instrukcje BHP były sporządzane rzetelnie przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie oraz wiedzę, powinny być również dostępne dla pracowników, mogą być one udostępniane w formie pisemnej, bądź elektronicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *