RODZAJE GAŚNIC

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Najpowszechniej stosowanymi i najskuteczniejszymi środkami gaśniczymi są proszki gaśnicze oraz dwutlenek węgla.
Proszki gaśnicze i dwutlenek węgla są środkami bardzo uniwersalnymi o szerokim zakresie zastosowania.

GRUPY POŻARÓW
Grupa pożarów A: pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk powstaje zjawisko żarzenia, np.: drewno, papier, węgiel, tworzywo sztuczne, tkaniny, słoma.
Grupa pożarów B: pożary cieczy palnych i substancji stałych topiących się wskutek ciepła wytworzonego podczas pożaru, np.: benzyna, alkohole, aceton.
Grupa pożarów C: pożary gazów, np.: wodór, acetylen, gaz ziemny.
Grupa pożarów D: pożary metali lekkich, np.: magnez, glin, potas, sód.
Grupa pożarów F: pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

RODZAJE GAŚNIC
Gaśnice proszkowe: Zawartość od 1 kg do 12 kg środka gaśniczego. Stosowanie w grupach pożarów ABC i BC.
Gaśnice te pod stałym ciśnieniem są oznaczone symbolem „X”. Składają się ze zbiornika, zaworu dozującego wyposażonego w manometr (wskaźnik ciśnienia) oraz rurki syfonowej. Są bardzo wygodne i praktyczne, ponieważ są gotowe do natychmiastowego użycia.
Wyróżnić możemy też gaśnice proszkowe z nabojem wewnątrz – Z. W gaśnicach oznaczonych symbolem „Z” gazem roboczym (używanym do gaszenia) jest CO2, czyli dwutlenek węgla. Gaz ten jest umieszczony w odrębnym naboju, który znajduje się wewnątrz zbiornika gaśnicy. Dopiero po „odpaleniu” ładunku i uwolnieniu CO2 oraz odczekaniu kilku sekund na rozprężenie gazu i wzburzenie proszku można przystąpić do gaszenia pożaru. Dozowanie środka gaśniczego następuje tu przez prądownicę proszkową.
Gaśnice śniegowe: Są to ciężkie, stalowe butle wypełnione ciekłym CO2. Po uruchomieniu takiej gaśnicy następuje rozprężenie dwutlenku węgla. Część dwutlenku węgla wydostaje się na zewnątrz gaśnicy w postaci zestalonego „śniegu” o temperaturze około –78°C. Dlatego przy użyciu gaśnicy śniegowej należy pamiętać o unikaniu kontaktu odkrytych części ciała ze „śniegiem”.
Rozmieszczane są najczęściej w:
• serwerowniach,
• kotłowniach,
• centralach telefonicznych,
• akumulatorniach, przy tablicach rozdzielczych energii elektrycznych.
Gaśnice pianowe: Środkiem używanym do gaszenia w gaśnicach i agregatach pianowych jest piana mechaniczna.
Gaśnica ta może być wykorzystywana wszędzie tam, gdzie palą się materiały zaliczone do grup pożarów A i B.

Podstawa prawna
§ 32 ust. 2 rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *