Pracodawco, czy prowadzisz ewidencję czasu pracy swoich pracowników?

Każdy pracodawca ma obowiązek rejestracji czasu pracy swoich pracowników.

W prowadzeniu ewidencji ważnym aspektem jest określenie jej zakresu oraz formy, w jakiej będzie przygotowywana: elektronicznej bądź papierowej

Ewidencja czasu pracy jest dokumentem obrazującym czas pracy pracownika na rzecz pracodawcy, a obowiązek jej prowadzenia spoczywa na zakładzie pracy. Służy to do prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia pracownika oraz innych należnych świadczeń.

W przypadku sporu o roszczenia ze stosunku pracy może stanowić istotny materiał dowodowy w sprawie sądowej, a jej brak może mieć wpływ na finalne rozstrzygnięcie sporu, niekorzystne dla pracodawcy.

Zakres ewidencji czasu pracy

Nie ma konkretnych wymogów co do wyglądu karty ewidencji czasu pracy. Musi ona jednak zawierać zakres obejmujących prac w:

  • poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta,
  • porze nocnej,
  • godzinach nadliczbowych,
  • dniach wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy,
  • czasie dyżurów,
  • czasie urlopów,
  • czasie zwolnień od pracy,
  • czasie innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy.

W stosunku do pracowników młodocianych pracodawca w ewidencji uwzględnia także czas pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.
Ewidencja czasu pracy powinna być prowadzona w formie imiennej karty, to znaczy indywidualnej dla każdego pracownika. Zgodnie z przepisami pracodawca nie ma obowiązku prowadzić ewidencji z podziałem na miesiące czy lata, chociaż jest to często spotykane. Można ją również prowadzić dzieląc na okresy rozliczeniowe przyjęte w danej firmie. Żadne powszechne ani szczegółowe przepisy nie przewidują wzoru karty ewidencji czasu pracy. Jej wygląd oraz sposób przechowywania jest zależny od pracodawcy. Pod warunkiem, że zostaną w niej zawarte wszystkie niezbędne informacje.

Pracodawca może modyfikować kartę ewidencji według własnych upodobań, może w niej uwzględnić elementy, które są brane pod uwagę przy rozliczaniu czasu pracy w jego zakładzie na przykład praca w warunkach szkodliwych czy uciążliwych, za które pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *