Składki na ubezpieczenie społeczne 2022

 Wyższe składki ZUS w 2022r.

Wyższe składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 roku- jakie zmiany przyniesie nam Nowy Rok?

Po 31 grudnia 2021 oku wzrośnie poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 2.800,00 zł, natomiast od 1 stycznia 2022 roku wynagrodzenie będzie wynosiło 3.010 zł.

Co więcej, ustawa budżetowa na rok 2022 prognozuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przyszłym roku będzie wynosiło 5.922 zł.

Można zatem bardzo łatwo policzyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki ZUS. Jest to kwota 5.922 zł (wynika to z następujących obliczeń 5.922 zł x 60%).

Niestety ale tym samym będziemy mogli zaobserwować- ba, nawet odczuć znaczący wzrost składek ZUS w 2022 roku. Co więcej odczujemy podwyższenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudnienia. ????

 Ustalanie składki na ubezpieczenie społeczne

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia ma znaczący wpływ na podwyższenie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne.

Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne zależna jest od podstawy wymiaru składek. Podstawa ta natomiast nie może być niższa, niż 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia lub 30% minimalnego wynagrodzenia w pierwszych dwóch latach jej prowadzenia.

 Z czego może skorzystać płatnik składek?

Płatnik składek może skorzystać z tak zwanego małego ZUS+. Wiąże się to z opłacaniem niższych składek na ubezpieczenie społeczne.

Ponadto ma możliwość skorzystać z preferencyjnej podstawy wymiaru składek społecznych wynoszącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 Co gdy płatnik nie jest uprawniony do skorzystania z wyżej wymienionych ulg?

W tym przypadku podstawa wymiaru składek jest powiązana z wysokością prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Ponadto powiązana jest również z wysokością minimalnego wynagrodzenia na dany rok. Jak możemy zauważyć- skoro wynagrodzenie minimalne wzrośnie, podstawa wymiaru składek również wzrośnie.

W odpowiedzi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z 20 sierpnia 2021 r. na interpelację nr 25846 w sprawie wysokości składek ZUS, czytamy, że:

Należy jednak podkreślić, że podstawa wymiaru i wysokość opłacanych składek – rzutują bezpośrednio na wysokość świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych: emerytur, rent, rent rodzinnych, świadczeń z ubezpieczenia w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zasiłków chorobowych, macierzyńskich i świadczeń rehabilitacyjnych.

  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zaprzestania prowadzenia tej działalności. Z tego tytułu spoczywa na nich obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność mogą – na swój wniosek – zostać objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym;
  • podstawę wymiaru składek dla tych osób stanowi kwota, która nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego;
    Ciąg dalszy:
  • mając na względzie, że największe trudności związane z wywiązaniem się z obowiązku opłacania składek mogą wystąpić na początku prowadzenia działalności gospodarczej, osobom tym umożliwiono, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności, opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach tj. od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Osoba prowadząca działalność może zadeklarować jako podstawę wymiaru składek kwotę wyższą od obowiązującego minimum – zwłaszcza w okresach osiągania wyższych dochodów. W 2021 r. jeżeli opłaca się składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, miesięczne składki na ubezpieczenia społeczne (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) i ubezpieczenie zdrowotne wynoszą 647,59 zł;
Podsumowanie

Jak możemy zauważyć Nowy Rok będzie odznaczał się nie tylko nową datą na dokumentach ale także potrzebą zdobycia nowej wiedzy. Należy spodziewać się trudności podczas przyzwyczajania się do zupełnie nowych przepisów czy ustaw. Rok 2022 wywróci niektórym z nas świat do góry nogami.

Nie ma niczego na co człowiek nie mógłby się przygotować!

Niewiedza nie jest usprawiedliwieniem i nie zwalnia z odpowiedzialności. Dlatego należy przygotować się na nadchodzące zmiany podatkowe, niczym innym jak wiedzą. W pierwszych miesiącach Nowego Roku nie traćmy czasu na błądzenie, szukanie na szybko odpowiedzi i stres.

Podjęcie się kursu czy szkolenia nie tylko podniesie poziom naszej wiedzy ale też uspokoi i zapewni komfort psychiczny w pierwszych dniach roku 2022.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wyślij zapytanie na:

biuro@mefisto.net.pl

lub zadzwoń

577-787-663 lub 731-414-087

Jeden mail dzieli Cię od spokoju i pewności siebie w Nowym Roku.

 

Zmiany podatkowe 2022- więcej podobnych wpisów znajdziesz tutaj.

*Źródło: Polski Ład.gov