Odzież BHP- odzież robocza

Odzież robocza BHP- jakie są kategorie? Jakie ubrania powinien dostać Twój pracownik? Co jeszcze musisz wiedzieć w tym temacie- o tym wszystkim dowiesz się z naszego wpisu!

Obowiązek pracodawcy

Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

 • jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu bądź
 • ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwo i higienę pracy

Zasady wyposażania pracowników w odzież i obuwie robocze (w tym przewidywane okresy ich użytkowania) oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny
osobistej mogą zostać określone w danym zakładzie pracy:

 • układzie zbiorowym pracy,
 • w regulaminie,
 • zarządzeniem wewnętrznym.

Na dodatek pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego, pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.

Odzież BHP- odzież robocza, DLA KOGO?

Jeśli zastanawiasz się, czy Twój pracownik potrzebuje odzieży roboczej- sprawdź naszą ściągawkę. Poniżej zamieszczam rodzaje stanowisk, przy których odzież BHP jest wymagana!

Stanowiska pracy w narażeniu na działanie wody, czynników chemicznych, pyłowych, mechanicznych i biologicznych oraz wysokiej i niskiej temperatury – stwarzające ryzyko dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników, w tym prace:

 • w narażeniu na działanie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych  i biologicznych oraz pyłów,
 • prace w kanałach ściekowych, rowach, podziemnych kryptach. A także studzienkach, cysternach, kadziach, zbiornikach lub innych podobnych miejscach . Są to prace w narażeniu na kontakt z wilgotnymi lub mokrymi ściankami,
 • w narażeniu na działanie substancji rakotwórczych,
 • prace na zewnątrz pomieszczeń – w narażeniu na deszcz lub chłód,
 • w pomieszczeniach o bardzo niskiej temperaturze, w tym w komorach chłodniczych,
 • przenoszenie ładunków o wysokiej temperaturze lub przebywanie w ich pobliżu oraz prace w wysokiej temperaturze (pochodzenia technologicznego),
 • spawanie, kucie oraz odlewanie metali,
 • prace stwarzające ryzyko zapalenia odzieży od płomienia, gorących odprysków metali lub żużla,
 • w kontakcie z przedmiotami o szorstkich powierzchniach, ostrych krawędziach i inne stwarzające ryzyko urazu,
 • oczyszczanie odlewów, piaskowanie albo śrutowanie wyrobów,
 • prace narażające na zamoczenie ciała lub przesiąknięcie odzieży w wyniku stosowania wody. A także roztworów, kąpieli, mas ciekłych, olei, tłuszczów lub innych substancji płynnych, wilgotnych, oleistych lub tłustych,
 • w narażeniu na zanieczyszczenie ciała substancjami podatnymi na gnicie lub zainfekowanymi. A także odpadami, w tym w zakładach oczyszczania miasta, zakładach zajmujących się opróżnianiem szamb lub zbiorników na gnojówkę. Również w laboratoriach biologicznych, w ubojniach, rzeźniach, wytwórniach konserw mięsnych lub rybnych. A także zakładach przetwórstwa podrobów i wszelkie inne prace, przy których istnieje ryzyko podobnych zanieczyszczeń,
 • prace, podczas których pracownicy muszą być dobrze widoczni. W tym wykonywane na torach kolejowych, w miejscach o wzmożonym ruchu pojazdów, w transporcie dołowym kopalń i w transporcie wewnątrzzakładowym

Nie masz do tego głowy? Sprawdź naszych BHP’owców– który z nich będzie odpowiedni dla Twojej firmy?

Normy odzieży BHP

Jeśli chodzi o normy odzieży BHP, to nie jest to takie proste zagadnienie. Odzież roboczą dzielimy na 3 kategorie. Rozróżniamy je pod względem ochrony przed zagrożeniami- od najmniejszych, do najcięższych.

Kategoria III – wysoce specjalistyczna odzież ochronna chroniącą przed czynnikami mogącymi spowodować najgroźniejsze następstwa dla użytkownika, a których bezpośrednich skutków działania nie można zidentyfikować w odpowiednim czasie. Do tej grupy należy m.in. odzież chroniąca przed:

 • niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami i mieszaninami chemicznymi i biologicznymi – specjalistyczne kombinezony przeciwchemiczne, przeciw biologiczne
 • promieniowaniem jonizującym,
 • płomieniem, temperaturą powyżej 100°C lub dużymi rozpryskami gorących substancji,
 • przed niskimi temperaturami – poniżej 50°C,
 • odzież przeznaczona do pracy pod wysokimi napięciami prądu elektrycznego 
 • utonięciem – kamizelki ratunkowe (UE) 2016/425 ,
 • przecięciem przez przenośną pilarkę łańcuchową (UE) 2016/425,
 • przed strumieniem pod wysokim ciśnieniem (UE) 2016/425,
 • przed ranami postrzałowymi lub pchnięciem nożem – kamizelki kuloodporne, kamizelki chroniące przed uderzeniem nożem, igłą lub kolcem (UE) 2016/425.

Kategoria II – odzież chroniącą przed konkretnym czynnikiem, niezagrażającym życiu i niepowodującym poważnego i trwałego uszczerbku na zdrowiu pracownika. Do tej grupy zalicza się m.in. odzież:

 • chroniącą przed przecięciem (fartuchy antyprzecięciowe, odzież dla pracowników leśnych),
 • dla spawaczy,
 • dla pracowników narażonych na kontakt z silnymi substancjami chemicznymi (np. w galwanizerniach),
 • ostrzegawcza (np. dla drogowców).

Kategoria I – odzież ochronna chroniąca przed minimalnymi zagrożeniami.

Drugie w kolejności są proste ubrania, a ich poziom skuteczności może ocenić sam użytkownik. Do tej grupy zalicza się odzież wcześniej zwaną roboczą oraz ubrania z impregnowanych tkanin ochronnych (np. trudnopalnych, kwasoochronnych, pyłochłonnych), nie podlegające procedurze oceny zgodności przez jednostki notyfikowane. Kategoria I obejmuje najczęściej odzież chroniącą przed:

 • zabrudzeniami nieszkodliwymi dla zdrowia, np. środkami czystości o słabym działaniu, którego skutki są łatwo odwracalne (np. fartuchy robocze, kombinezony, ubrania drelichowe, koszule robocze),
 • uszkodzeniami mechanicznymi o powierzchownych skutkach,
 • zagrożeniami związanymi z gorącym czynnikiem o niewielkim stopniu zagrożenia (np. ubrania i fartuchy z tkanin niepalnych lub trudnopalnych),
 • czynnikami atmosferycznymi (np. odzież ocieplana, odzież przeciwdeszczowa).

UWAGA WAŻNE!

Deklaracja zgodności UE

Każdy wprowadzany do obrotu lub oddawany do użytku środek ochrony indywidualnej musi spełniać postanowienia przepisów, a więc musi zostać oznakowany znakiem CE, posiadać odpowiednią dokumentację techniczną, mieć wystawioną deklarację zgodności UE. Producenci są zobligowani do przeprowadzenia pełnej procedury oceny zgodności w oparciu o akty prawne i normatywne. 

Deklaracja zgodności, zgodnie z rozporządzeniem 2016/425, powinna zostać dołączona do każdego egzemplarza wyrobu. Dopuszczalne jest podanie w instrukcji użytkowania adresu internetowego, pod którym można uzyskać dostęp do tego dokumentu. Dopuszcza się również, aby deklaracja zgodności mogła stanowić element instrukcji użytkowania. Producenci, upoważnieni przedstawiciele oraz importerzy powinni przechowywać deklarację zgodności UE do dyspozycji krajowych organów nadzoru rynku przez okres 10 lat po wprowadzeniu środka do obrotu.

Nie trać czasu- zleć BHP na zewnątrz! Sprawdź naszą ofertę BHP i zobacz jak możemy Ci pomóc!

Odzież robocza- dokumentacja

Pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji:

 • przydziału odzieży i obuwia roboczego,
 • środków ochrony indywidualnej,
 • wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz za ich pranie i konserwację.

Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *