Praca zdalna- zmiana przepisów

praca zdalna

Od 7 kwietnia 2023 roku w życie weszły nowe przepisy Kodeksu Prace dotyczące pracy zdalnej. Praca zdalna- Co się zmieni? Jakie będą skutki dla pracodawcy? Wszystkie informacje podaliśmy Wam w pigułce 🙂

Praca zdalna rodzaje

1. “Właściwa” praca zdalna – całkowicie lub częściowo wykonywaną poza zakładem pracy, przy czym miejsce jej wykonywania musi zostać uzgodnione z pracodawcą.

2. Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy – wydawana wyłącznie na czas określony i z przyczyn obiektywnych, losowych i niezależnych od pracodawcy.

3. Okazjonalna praca zdalna – wykonywana maksymalnie do 24 dni w roku na wniosek pracownika.

Według przepisów

Art. 6733. § 1. Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie. Na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

§ 2. Do pracy zdalnej, o której mowa w § 1, nie stosuje się przepisów art. 6719-6724oraz art. 6731 § 3.

§ 3. Kontrola wykonywania pracy zdalnej, o której mowa w § 1, kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub kontrola przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, odbywa się na zasadach ustalonych z pracownikiem.

Art. 6734. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę.”;

Podsumowując jeśli pracownicy będą pracować na pracy zdalnej do 24 dni w ciągu roku nie stosuje się przepisów z § 2.

Praca zdalna powyżej 24 dni w roku

Jeżeli jednak Wasi pracownicy pracują zdalnie więcej niż 24 dni w ciągu roku, nakłada to na Was (pracodawcę) dodatkowe obowiązki. Jakie? Sprawdźmy!

Pracodawca jest zobowiązany do przygotowania następujących dokumentów:

 • Ocena Ryzyka Zawodowego
 • Instrukcja BHP przy komputerze
 • Instrukcja ogólna BHP- nowelizacja Kodeksu Pracy
 • Oświadczenie pracownika wykonującego pracę zdalną
 • Oświadczenie warunków technicznych pracownika
 • Protokół z oceny organizacji warunków pracy w aspekcie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na stanowisku

Jest ich trochę, prawda? Jeśli nie wiesz jak się za to zabrać, z wielką chęcią Ci pomożemy! Od czego są w końcu specjaliści!
Daj nam znać, że potrzebujesz takich dokumentów na maila bhp@mefisto.net.pl lub poprzez zakładkę kontakt w prawym górnym rogu!

Praca zdalna- ułatwienie, czy utrudnienie dla pracodawcy?

Kiedy pracownik może wykonywać pracę zdalną?

§ 3. Praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy:

 • w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
 • w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej
 • jeżeli pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

Kiedy może nastąpić przejście pracownika na pracę zdalną?

Art. 6719. § 1. Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika może nastąpić:

1) przy zawieraniu umowy o pracę albo

2) w trakcie zatrudnienia.

Czy pracodawca może cofnąć polecenie na pracę zdalną?

Oczywiście! Według § 4. KP, pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie na pracę zdalną. Wymaga to co najmniej dwudniowego wyprzedzenia.
Pracodawca ma obowiązek wycofania polecenia w przypadku, gdy pracownik poinformuje go o:

 • zmianie warunków technicznych
 • zmianie warunków lokalowych

Pod warunkiem, że warunki te uniemożliwiają wykonywanie pracy zdalnej!

Praca zdalna- co pracodawca MUSI zapewnić?

Według Art. 6724. § 1 KP pracodawca jest zobowiązany:

 • zapewnić pracownikowi materiały i narzędzia pracy. W tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
 • pokryć koszty szkoleń i pomocy technicznej ( a także ją zapewnić) niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
 • zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych (z pkt. 1). Pokryć niezbędne koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy. Pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;

Trochę tego doszło. Nowe obowiązki, nowe wyzwania… Jeśli masz z czymkolwiek problem- daj nam znać! Nie zostawiamy bez odpowiedzi, a na każdy problem mamy rozwiązanie. 🙂

A teraz… przygotuj się na pracę zdalna i udostępnij nasz wpis! 😉
– Ekipa Mefisto

Biblioteczka:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *