Czy nieobecność w pracy bez usprawiedliwienia jest podstawą do rozwiązania umowy o pracę?

Czy nieobecność w pracy bez usprawiedliwienia jest podstawą do rozwiązania umowy o pracę?
Jeśli pracownik jest nieobecny w pracy od kilku dni i nie poinformował pracodawcy o przyczynie swojej nieobecności to wysłanie na podany przez niego adres oświadczenia o rozwiązaniu z nim umowy będzie prawidłową formą rozwiązania z nim umowy o pracę?
Pracodawca ma prawo rozwiązać umowę z pracownikiem w trybie dyscyplinarnym, niemniej jednak zalecana się w tym temacie ostrożność, zakończenie współpracy w niektórych sytuacjach może okazać się nieuzasadnione. A to w następstwie może spowodować powstanie po stronie Pracodawcy kosztów wynikających chociażby z art. 45 K.P. wypłatę odszkodowania lub konieczność przywrócenia do pracy, bądź art. 57 K.P. wypłacenie wynagrodzenie za czas pozostawania przez Pracownika bez pracy.
Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632). Zgodnie z nimi, jeżeli przyczyna absencji jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia, obowiązkiem pracownika jest uprzedzić o niej pracodawcę. Gdy powody uniemożliwiające stawienie się do pracy zaistnieją później i niespodziewanie, pracownik powinien o tym niezwłocznie zawiadomić. Termin oraz sposób przekazania informacji mogą być określone przez przepisy ustanowione w zakładzie pracy, a jeżeli nie, to powinno to nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, np. telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.
Pracownik z różnych przyczyn może nie być w stanie dotrzymać tego terminu z powodu usprawiedliwionych szczególnych okoliczności, np. w razie obłożnej choroby przy jednoczesnym braku lub nieobecności domowników, którzy mogliby w jego imieniu poinformować Pracodawcę o sytuacji. Gdy pracodawca błędnie przyjmie, że brak usprawiedliwienia jest winą pracownika i uznając to za podstawę rozwiązania umowy, wyśle mu oświadczenie o wypowiedzeniu lub zwolnieniu dyscyplinarnym, działanie jego może zostać uznane przez sąd za bezskuteczne wówczas oświadczenie pracodawcy nie będzie wywoływało skutków prawnych dla Pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *