Skutki mobbingu

Skutki mobbingu:
Mobbing jest zjawiskiem niosącym wiele negatywnych skutków, zarówno dla firm, w których ma on miejsce, jak też w wymiarze indywidualnym, dla ofiar tego zjawiska. Artykuł 943 kodeksu pracy informuje o definicji mobbingu oraz o działaniach jakie może podjąć pracownik.
Konsekwencje mobbingu mogą być dla ofiary bardzo tragiczne. Osoba mobbingowana będzie miała problemy z własną samooceną, z poczuciem własnej wartości. Będzie czuła się bezsilna i zagrożona. Skutki mobbingu będzie odczuwała zarówno w kontekście zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Co prawda ma prawo domagać się zadośćuczynienia lub odszkodowania, jednak ofiary mobbingu mogą odczuwać efekty działań mobbera zdecydowanie dłużej.
Negatywne skutki mobbingu mogą przybierać formy specyficzne, uzależnione od organizacji i specyfiki pracy danej firmy oraz charakteru i jakości potencjału ludzkiego w niej zatrudnionego. Istotniejsze skutki mobbingu:
• zmniejszenie zaangażowania i efektywności u ofiar mobbingu, u których występuje niski lub całkowity brak motywacji do pracy, co przekłada się na efektywność całej organizacji,
• absencja chorobowa ofiar mobbingu,
• częste popełnianie błędów, podejmowanie niewłaściwych decyzji oraz niedotrzymywanie terminów, co także wpływa na realizację celów jakie sobie stawia przedsiębiorstwo,
• koszty finansowe – pracodawca wypłaca wynagrodzenia osobom mobbowanym, których praca jest mniej wydajna, często też takie osoby nie są w stanie wypełniać choćby minimum wymogów związanych z ich stanowiskiem pracy,
• naruszenie lub zmiana publicznego wizerunku firmy – pracownicy mobbowani (niezależnie od tego czy jeszcze w niej pracują, czy też zostali zwolnieni lub sami złożyli wypowiedzenie), często nieświadomie, przedstawiając różnym ludziom swoje problemy związane z mobbingiem w miejscu pracy, wpływają na negatywne postrzeganie tej firmy,
• zaburzenie relacji interpersonalnych ofiar mobbingu z klientami firmy (tych pracowników, których praca polega na kontaktach z nimi),
• wzrastają koszty naboru nowych pracowników i ich przeszkolenia, koszty „czasowe” związane z koniecznością wprowadzenia do pracy i wdrożenia się do obowiązków nowo przyjętego personelu, niedotrzymywanie terminów, niższa jakość świadczonych usług, mniejsza efektywność, koszty administracyjno – kadrowe związane ze zwalnianiem pracowników itp.
• atmosfera wzajemnej podejrzliwości i braku zaufania,
• obniżenie jakości pracy oraz zaangażowania tych pracowników, którzy są obserwatorami działań mobbingowych,
• brak kreatywnych, ciekawych pomysłów, planów i projektów mających na celu rozwój przedsiębiorstwa i zwiększenia jego konkurencyjności na rynku,
• niższa wydajność i efektywność także kadry kierowniczej, zmuszonej do zajęcia się aktualnymi problemami personalnymi i tymi, które wiążą się z funkcjonowaniem firmy na rynku.
Mobbing wywiera niszczycielski wpływ na osoby nim dotknięte. Niszczy nie tylko kontakty zawodowe ofiary oraz jej pozycję w środowisku pracy. Stopniowe psucie jej dobrego imienia zaburza relacje interpersonalne nie tylko w miejscu pracy, ale także poza nim, w środowisku lokalnym. Często również sytuacja w miejscu pracy wpływa negatywnie na jakość stosunków rodzinnych, powodując niekiedy nawet rozpad małżeństwa i problemy rodzinne i towarzyskie.
W takim przypadku osoba będąca ofiarą mobbingu, mając zniszczone zarówno życie zawodowe, jak i rodzinne, pozbawiona jakiegokolwiek wsparcia staje się przysłowiowym „wrakiem” człowieka. Należy podkreślić, że skutkiem mobbingu jest ogólne pogorszenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, które może prowadzić do syndromu PTSD, czyli posttraumatycznych stanów lękowych, wymagających specjalistycznej, długotrwałej i często także kosztownej opieki medycznej, czego koszty ponosi już całe społeczeństwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *