KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO

Podstawa podstaw w temacie szkoleń BHP- czyli szkolenie wstępne i karta szkolenia wstępnego BHP. Jak powinna wyglądać? Najważniejsze informacje, także WZÓR takiej karty- specjalnie dla Ciebie, od Mefisto 🙂

Po co komu szkolenie wstępne?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy nowo zatrudniony pracownik zobowiązany jest do przejścia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezkompromisowo, pracodawca musi zapewnić przeszkolenie swojego nowo zatrudnionego pracownika.

Szkolenie to, powinno nastąpić przed przystąpień pracownika do wykonywania pracy. Co ważne- szkolenie musi odbyć się w czasie pracy pracownika!

Kto może przeprowadzić szkolenie wstępne?

 Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dlaczego to MY powinniśmy przeszkolić twojego pracownika?

Ile kosztuje szkolenie wstępne BHP? Patrz -tutaj-

Instruktaż ogólny- podstawowe informacje

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca. Jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Cele instruktażu stanowiskowego:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:

a) informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą,

b) wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych,

c) wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Kto podlega instruktażowi stanowiskowemu?

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń. Szkolenie jest przeznaczone również dla studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wstępnego

Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Program szkolenia wstępnego

Podane poniżej programy szkolenia wstępnego jest zgodny z aktualnymi aktami prawnymi.

Ramowy program instruktażu ogólnego BHP

Lp.Temat szkolenia*)Liczba godzin**)
123
1Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
2Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,6
3Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
4Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
5Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze0,5
6Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym0,4
7Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
8Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika0,5
9Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
10Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru1
11Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
Razem:minimum 3
Ramowy program szkolenia wstępnego BHP

*) Program szkolenia osób podejmujących po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem pracownikami powinien być poszerzony i dostosowany do obowiązków i odpowiedzialności tych osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

**) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Ramowy program instruktażu stanowiskowego BHP

Ramowy program szkolenia

Liczba godzin*)
Lp.Temat szkoleniainstruktażu osób wymienionych w § 11 ust. 1 rozporządzenia (nie dotyczy pracowników wymienionych w kolumnie 4)instruktażu pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych
1234
1Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:a) omówienie warunków pracy zuwzględnieniem:- elementów pomieszczenia pracy, wktórym ma pracować pracownik,mających wpływ na warunki pracypracownika (np. oświetlenieogólne, ogrzewanie, wentylacja,urządzenia techniczne, urządzeniaochronne),- elementów stanowiska roboczegomających wpływ na bezpieczeństwoi higienę pracy (np. pozycja przypracy, oświetlenie miejscowe,wentylacja miejscowa, urządzeniazabezpieczające, ostrzegawcze isygnalizacyjne, narzędzia,surowce i produkty),- przebiegu procesu pracy nastanowisku pracy w nawiązaniu doprocesu produkcyjnego(działalności) w całej komórceorganizacyjnej i zakładzie pracy,22
b) omówienie czynników środowiskapracy występujących przyokreślonych czynnościach nastanowisku pracy oraz zagrożeń,jakie mogą stwarzać te czynniki,wyników oceny ryzyka zawodowegozwiązanego z wykonywaną pracą isposobów ochrony przedzagrożeniami, a także zasadpostępowania w razie wypadku lubawarii,c) przygotowanie wyposażeniastanowiska roboczego do wykonywaniaokreślonego zadania.
2Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.0,5
3Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora0,5
4Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora4
5Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika1
Razem:minimum 8minimum 2

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

GOTOWY WZÓR KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO

Na sam koniec- mam dla Ciebie coś ekstra. W poniższym linku znajduje się karta szkolenia wstępnego- zgodna z aktualnymi aktami prawnymi. Nie musisz już dłużej szukać- wszystko w jednym miejscu!

Mam nadzieję, że ten wpis był dla Ciebie przydatny- starałam się zmieścić w jednym miejscu wszystkie najważniejsze informacje. Jeśli czegoś według Ciebie brakuje, lub chciałbyś dowiedzieć się więcej w tym temacie- napisz komentarz! Na pewno odpiszę 😉

Link do Dysku Google Mefisto- karta szkolenia wstępnego WZÓR: kliknij tutaj

Nie masz pomysłu jak przeszkolić pracownika?

Znamy ten ból- czasem nie ma na to czasu, a czasem po prostu lepiej zlecić to komuś. Najlepiej jakby to nie był ktoś, tylko dobra firma szkoląca, z wieloletnim stażem i zaufaniem klientów. Prawda?

Zacznijmy od początku- tutaj przeczytasz o nas, kim jesteśmy i z kim współpracujemy.
A jeśli tak jak my, jesteś gotów na pełen profesjonalizm i rzetelnie wykonane zlecenie- od razu zapraszamy do kontaktu 😉

Mam nadzieję, że nie zasłodziłam! Bezpiecznego dnia! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *