Informacja o warunkach zatrudnienia

Informacja o warunkach zatrudnienia- jak powinna wyglądać, z czego się składa?

Pomagamy nowicjuszom!

Nie czujesz się pewnie jeśli chodzi o zagadnienia kadrowe, a musisz sporządzić Informację o warunkach zatrudnienia? Trafiłeś w dobre miejsce!
W tym wpisie zajmiemy się terminami wypłaty wynagrodzenia, które muszą zostać zawarte w tej informacji.

Jesteś początkującym kadrowcem? A może startującym przedsiębiorcom? To naprawdę nie ma znaczenia, ponieważ my piszemy tak- aby zrozumiał to każdy. Dlatego nie znajdziesz tutaj żadnego niezrozumiałego żargonu, którego będziesz musiał później Googlować 😉

Poniżej zawarliśmy dwa tematy:

 • Termin wypłaty wynagrodzenia

-kiedy w firmie obowiązuje regulamin pracy;

-oraz w sytuacji, gdy nie ma takiego regulaminu;

 • Dzień wolny przy terminie wypłaty

 

Termin wypłaty wynagrodzenia- jak to zapisać w informacji o warunkach zatrudnienia?

Termin wypłaty wynagrodzenia należy określić w informacji o warunkach zatrudnienia precyzyjnie.

Zgodnie z art. 29 § 3 K.p., pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
 • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,
 • a jeżeli nie ma on obowiązku ustalenia regulaminu pracy, który jest zasadniczym aktem regulującym wskazane poniżej sfery stosunku pracy, dodatkowo o:
 • porze nocnej,
 • przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz
 • miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia.

Według Słownika Języka Polskiego PWN zwrot “termin” może być rozumiany na dwa sposoby, jako czas przeznaczony na wykonanie jakiegoś zadania lub też konkretna data, wyznaczająca określone zdarzenie. W zakresie terminu wypłaty wynagrodzenia wyraźnie chodzi o drugi z wymienionych, co należy wywodzić z treści art. 85 § 1 K.p., w myśl którego wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Poprzedzenie daty przyimkiem “do”, np.: “wypłata następuje do 10. dnia następnego miesiąca”, nie wypełnia tego kryterium. Powinien to być konkretny dzień, np.: “wypłata następuje 10. dnia następnego miesiąca”. Tylko taki zapis wypełnia dyspozycję art. 85 § 1 K.p., a ponadto pozwala na bezsporne ustalenie ewentualnych opóźnień, a także momentu rozpoczęcia biegu przedawnienia i dochodzenia odsetek za zwłokę. Dodajmy, że wypłata wynagrodzeń przed ustanowionym terminem nie grozi pracodawcy ujemnymi konsekwencjami (por. pismo GIP, znak GBI.0701.134.2021.2).

Chcesz zostać kadrowym pionierem? A może prowadzisz firmę i chcesz liznąć temat? Sprawdź co mamy dla Ciebie!

A jeśli dzień wypłaty jest dniem wolnym?

Zagadnienie to reguluje przepis o charakterze powszechnie obowiązującym, dlatego należy uznać to za niewymagane. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby informację w tej sprawie umieścić w omawianym dokumencie. Mogłaby powielać przepis i brzmieć: “Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.“.

Krótki poradnik dla kadrowych nowicjuszy dobiegł końca- więcej o sprawach i nowinkach kadrowych dowiesz się tutaj.