Ewakuacja

Ewakuacja

Wstęp

Ewakuacja – zorganizowane przemieszczenie ludzi, czasem wraz z dobytkiem, z miejsca, w którym występuje zagrożenie, na obszar bezpieczny.

Jeśli potrzebujesz kompleksowej usługi BHP, sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy w stanie Ci pomóc!

EWAKUACJA LUDZI I MIENIA
 1. Celem ewakuacji ludzi jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego opuszczenia przez ludzi strefy zagrożonej lub objętej pożarem.
 2. Do celów ewakuacji ludzi służą korytarze (poziome drogi ewakuacji) oraz klatki schodowe. Pionowe drogi ewakuacyjne, z których istnieje możliwość bezpośredniego wyjścia na zewnątrz.
 3. W przypadku zaistnienia pożaru lub innego zagrożenia budynku lub jego części osoby niebiorące udziału w akcji ratowniczej powinny opuścić strefę zagrożenia.
 4. Osoby opuszczające strefę zagrożenia powinny kierować się do najbliższego wyjścia służącego celom ewakuacji, zgodnie z oznakowaniem.
 5. Poza ewakuacją ludzi niejednokrotnie konieczna jest ewakuacji mienia, której celem jest zabezpieczenie cennych przedmiotów przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Należy pamiętać, że życie i zdrowie ludzie jest najważniejsze. Ewakuacja przedmiotów dużych i ciężkich jest nierealna i bezcelowa.
 6. Działania ewakuacyjne muszą być prowadzone w sposób skoordynowany i niepowodujący utrudnień w innych działaniach.
 7. Kierujący działaniami powinien wstępnie określić pomieszczenia, z których należy wynieść mienie. Ewakuacja mienia w zakładzie powinna odbywać się z uwzględnieniem przedmiotów, które stanowią dla danego zakładu podstawę jego działania: np.: plany, projekty.
Czynności zabronione w czasie ewakuacji
  • dokonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać panikę,
  • przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,
  • zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób.

 

„PLAN EWAKUACJI”
 1. „Plan ewakuacji” powinien składać się z części opisowej i graficznej.
 2. Część opisowa „Planu ewakuacji” powinna zawierać informacje na temat:
 • obowiązków i uprawnień osób odpowiedzialnych za sprawny przebieg ewakuacji,
 • osób odpowiedzialnych za ewakuację z poszczególnych pomieszczeń, grup pomieszczeń lub kondygnacji,
 • sposobów ogłaszania ewakuacji,
 • osób odpowiedzialnych za aktualizację „Planu ewakuacji” oraz za regularne przeprowadzanie ćwiczeń, w tym częstotliwość i sposoby praktycznego sprawdzania warunków ewakuacji ludzi.
 1. Część graficzna „Planu ewakuacji” powinna zawierać:
 • rzuty poszczególnych kondygnacji z naniesionymi wyjściami ewakuacyjnymi z pomieszczeń, drogami ewakuacji prowadzącymi na zewnątrz obiektu lub do innych bezpiecznych stref – wyznaczone miejsce zbiórki,
 • szczegółowe karty ewakuacji osób z poszczególnych pomieszczeń.
 1. Na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku budynku, obiektu lub terenu spoczywają, regulowane odrębnymi przepisami, obowiązki:
 • odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji,
 • obowiązek przygotowania budynku, obiektu lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej.

Chcesz więcej podobnych informacji do tego artykułu- Wełna Mineralna? Sprawdź nasze social media!