Prace budowlane bez wstrzymania ruchu

Prace budowlane bez wstrzymania ruchu.

Wstęp

Prowadzenie robót budowlanych, rozbiórkowych, remontowych lub montażowych bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części wiąże się z wieloma zagrożeniami. Najczęściej wykraczającymi poza typowe dla tego rodzaju prac.

Są one także spowodowane przebywaniem pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działaniu maszyn i urządzeń technicznych będących wyposażeniem zakładu, w którym realizowane są roboty budowlane.

Zadaniem realizującego prace budowlane jest ich zaplanowanie i przygotowanie w sposób gwarantujący bezwypadkowość oraz zminimalizowanie ryzyka do akceptowalnego poziomu. Prace w czynnych zakładach lub jego częściach należą do szczególnie niebezpiecznych.

Jeśli potrzebujesz kompleksowej usługi BHP, sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy w stanie Ci pomóc!

DZIAŁANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT
 1. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, rozbiórkowych, remontowych, montażowych lub przed przystąpieniem do usuwania awarii czy usterek, właściciel czynnego zakładu lub jego części oraz wykonawca ww. prac ustalają szczegółowe warunki bezpiecznego ich przeprowadzenia i dokonują podziału obowiązków w tym zakresie.
 2. Ustalenia te oraz podział obowiązków należy potwierdzić podpisanym przez strony protokołem.
 3. Wszelkie prace, o których mowa powyżej, należy poprzedzić przygotowaniem Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) opartej na identyfikacji potencjalnych zagrożeń.
 4. Osoby przygotowujące IBWR powinny uwzględnić dodatkowo zagrożenia nietypowe dla charakteru prowadzonych prac. Dotyczące osób postronnych, które nie są pracownikami wykonawcy.
 5. Jeśli planowane prace będą prowadzone w sąsiedztwie obszarów szczególnego zagrożenia wynikającego ze specyfiki czynnego zakładu lub jego części, przygotowujący IBWR powinni ją uzgodnić z kompetentnym przedstawicielem/właścicielem tego zakładu.
 6. Wszystkie prace w czynnych zakładach lub ich części należy prowadzić w oparciu o Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR). Opracowuje się ją  każdorazowo dla poszczególnych zadań.
 7. Właściciel/pracodawca czynnego zakładu, na terenie którego będą prowadzone roboty budowlane, powiadamia wszystkich swoich pracowników oraz osoby postronne, mogące znaleźć się w obszarze prowadzonych prac o ich zakresie, czasie trwania, potencjalnych zagrożeniach oraz koniecznych środkach zapobiegawczych ustalonych do obowiązkowego stosowania.
 8. Teren prowadzonych prac należy oznakować oraz skutecznie wygrodzić.
 9. W miejscach szczególnie niebezpiecznych należy umieścić znaki informacyjne oraz inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń. Np. bariery ochronne, siatki zabezpieczające, kotary, pełne wygrodzenia.
DZIAŁANIA PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT
 1. Wszelkie prace w czynnych zakładach lub ich części należy prowadzić w oparciu o pisemne polecenie.
 2. Jeśli wystąpią prace specjalistyczne, wymagające dodatkowych uzgodnień lub pozwoleń, należy stosować się do ustaleń lub postanowień przepisów.
 3. W czynnych zakładach usługowych lub handlowych należy planować wszelkie roboty poza ich godzinami pracy. Ggdy nie jest to możliwe – w czasie najmniejszego ruchu.
 4. Roboty rozbiórkowe, podbicia fundamentów oraz prace modernizacyjne konstrukcji należy prowadzić w oparciu o codzienną kartę startową tych prac.

Chcesz więcej podobnych informacji do tego artykułu- Wełna Mineralna? Sprawdź nasze social media!