Student- PPK

Czy student może przystąpić do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Dzisiaj będzie lekka rozgrzewka przed kadrowym maratonem.
Sprawdź w międzyczasie nowinki ze świata kadrowo-płacowego!

 Prawo
  • Dz.U. z 2020 r. poz. 1342
  • art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK – w Rzeczypospolitej Polskiej
    Osoba zatrudniona

Za osobę zatrudnioną uważa się osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym oraz rentowym. Są to m.in:

  •  pracownicy w rozumieniu kodeksu pracy, m.in. wyjątkiem młodocianych,
  • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia,
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
  • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
  • osoby wskazane powyżej przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
  • członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji.
 Student a osoba zatrudniona

Student poniżej 26 roku życia, wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia, niestety nie spełnia definicji osoby zatrudnionej. Jednocześnie oznacza to, że nie jest możliwym zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Umowę o prowadzenie PPK – powodującą, że dana osoba staje się uczestnikiem PPK – podmiot zatrudniający może zawrzeć tylko w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, w rozumieniu ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych „ustawa o PPK”.

Z tym zastrzeżeniem, że student do 26 roku życia pracujący a podstawie umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem niż własny pracodawca, nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Dlatego nie jest on rozumiany jako osoba zatrudniona i nie może być dla niego zawarta umowa o prowadzenie PPK.

Ukończenie 26 roku życia

Jeżeli w okresie zatrudnienia w danej firmie, uczeń pracujący na podstawie umowy zlecenia osiągnie wiek 26 lat, umowa PPK może zostać dla niego zawarta! Jednak dopiero w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po upływie 90 dni od jego urodzin.

Zagmatwane to nasze prawo- prawda?

-> Student PPK ->> Jeśli potrzebujesz wsparcia kadrowo-płacowego- zajrzyj do naszej oferty! Jesteśmy tutaj aby Ci pomóc!