Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

 Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

RKO czyli Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, to nowe świadczenie opiekuńcze jakie wejdzie w życie od 1 stycznia 2022r.

Nowe świadczenie, które wynosić będzie 12 tysięcy złotych, będzie przysługiwało jedynie rodzicom dzieci w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia, na drugie i każde kolejne dziecko. ????

Ponadto rodzice będą mogli wybrać w jaki sposób chcą otrzymywać owe świadczenie.

Pierwszą możliwością jest otrzymywanie Kapitału przez okres 24 miesięcy w kwocie 500 zł.
Druga możliwość to otrzymywanie kwoty 1.000 zł przez 12 miesięcy. ????

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Świadczenie będzie przysługiwało każdemu, bez względu na dochód.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do wniosku muszą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej. Za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry start” i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. To:

  •  Portal Emp@tia
  •  PUE ZUS
  •  Bankowość elektroniczna

 Realizacją i prowadzeniem wypłat zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 Jakie zmiany nastąpią w opiece nad dziećmi do lat 3?
  • Projektowane przepisy przewidują również zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.m.in. wprowadzone zostanie dofinansowanie dla dziecka nieobjętego nowym świadczeniem  do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym itp.
  •  Dofinansowanie to będzie przysługiwało – na wniosek – rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom. Będzie ono związane z pobytem nieobjętego rodzinnym kapitałem opiekuńczym dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Będzie także polegało na obniżeniu przez podmiot prowadzący taką instytucję miesięcznej opłaty ponoszonej za pobyt.

Inspiracja: gov.pl