PRACE Z ELEKTRONARZĘDZIAMI

Odzież robocza i ochronna
Do pracy przy obsłudze elektronarzędzi może przystąpić pracownik ubrany w odzież roboczą, dostosowaną do pory roku oraz w pełne buty z antypoślizgową podeszwą. Powinien być również wyposażony w:
• hełm ochronny z aktualną datą ważności, określoną przez producenta,
• rękawice antywibracyjne np. przy obsłudze młotów udarowych,
• okulary ochronne np. przy pracach pylących lub zagrożonych urazem oka,
• maseczkę przeciwpyłową,
• ochronniki słuchu.
Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien zostać poddany instruktażowi stanowiskowemu i zapoznany z instrukcjami bezpiecznej obsługi elektronarzędzi.
Elektronarzędzia na budowie
• Elektronarzędzia stosowane na budowie muszą mieć minimalny stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP44.
• Przedłużacze powinny składać się z przewodów oponowych (na przewodzie jest oznakowanie literowe „O”) i być przeznaczone do użytkowania na otwartej przestrzeni.
• Przewód zasilający elektronarzędzie jak i przedłużacz muszą mieć nieuszkodzoną izolację.
Bezpieczna obsługa
• W trakcie pracy należy trzymać elektronarzędzie za rękojeść. Nie wolno chwytać elektronarzędzia za osłony lub elementy robocze (wiertło, tarcza).
• W pomieszczeniach, w których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe lub gazy palne należy używać wyłącznie narzędzi przeznaczonych do pracy w takich warunkach.
• Elektronarzędzi nie wolno używać na otwartej przestrzeni podczas opadów atmosferycznych, chyba że producent dopuszcza taką możliwość.
• Zabronione jest trzymanie w rękach, na kolanach lub podtrzymywanie stopą obrabianego materiału.
• Wymieniając osprzęt w elektronarzędziu należy pamiętać, aby nie pozostawić klucza w uchwycie mocującym. Uruchomienie elektronarzędzia z pozostawionym kluczem naraża osobę obsługującą, a także osoby przebywające obok na silne uderzenie.
• Należy pamiętać, że po wyłączeniu urządzenia elementy robocze są gorące i dotknięcie ich może spowodować oparzenie. Odkładając urządzenie trzeba upewnić się, czy jest ono wyłączone.

Dodatkowe zagrożenia
• Do obsługi elektronarzędzi udarowych, wykorzystywanych do robót budowlanych
i drogowych (z wyłączeniem wiertarek udarowych), mogą przystąpić wyłącznie osoby posiadające książeczkę operatora narzędzi udarowych ręcznych wydaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Nie wolno!
• Pozostawiać bez nadzoru elektronarzędzi podłączonych do zasilania. Po zakończonej pracy należy wyjąć wtyczkę z zasilania.
• Używać elektronarzędzi i przedłużaczy z uszkodzonymi izolacjami (przetarcie, pęknięcie, przecięcie itp.).
• Przystąpić do pracy bez sprawdzenia stanu obudowy, izolacji przewodów i wtyczek.
• Podłączyć elektronarzędzia do gniazda bez uziemienia, jeśli przewód zasilający jest przeznaczony do gniazda z uziemieniem.
• Używać przewodów zasilających niezabezpieczonych przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi – należy je podwiesić lub jeżeli leżą na ziemi, osłonić.
• Pracować uszkodzonym elektronarzędziem, bez osłon zabezpieczających. Uszkodzone elektronarzędzia należy oddać do naprawy lub opatrzyć kartką
z napisem: „awaria”.
• Samodzielnie wykonywać napraw i konserwacji. Mogą to robić wyłącznie osoby upoważnione do tego przez pracodawcę. Czyścić elektronarzędzi przy użyciu płynów palnych lub rozpuszczalników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *