PRACA NIEBEZPIECZANA- PRACA W ZBIORNIKU

PRACA NIEBEZPIECZANA- PRACA W ZBIORNIKU
Prace w zbiornikach, kanałach, studzienkach w tym kanalizacyjnych oraz we wnętrzach urządzeń technicznych i innych przestrzeniach zamkniętych są zakwalifikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jako prace szczególnie niebezpieczne.
Wykonując tego typu prace trzeba pamiętać o dodatkowych wymogach i zasadach bhp dotyczących wykonywania tego rodzaju robót. Do rozpoczęcia prac szczególnie niebezpiecznych jest potrzebne pisemne zezwolenie pracodawcy lub osoby kierującej. Podczas wykonywania pracy powinien być zapewniony stały nadzór osoby kierującej. Ma ona za zadanie sprawdzić przygotowanie ekipy do wykonania zadania: środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Pracownicy muszą zostać zapoznani z zakresem prac, zagrożeniami, środkami ochrony jakie powinni zastosować, oraz sposobach sygnalizacji i komunikacji.
Konieczna jest również asekuracja drugiej osoby. Prac w przestrzeniach zamkniętych nie wykonujemy w pojedynkę. Osoba asekurująca powinna być w stałym kontakcie z osobą wykonującą zadanie. Osobie pracującej w zbiorniku należy zapewnić możliwość udzielenia natychmiastowej pierwszej pomocy w razie wypadku.
Przed rozpoczęciem prac w zbiorniku należy:
– opróżnić i oczyścić zbiornik poprzez umycie lub przedmuchanie ( należy jednak pamiętać, że nie wolno robić tego tlenem);
– jeżeli praca w zbiorniku jest związana z wystąpieniem zagrożenia pożarowego zapewnić odpowiednia ochronę przeciwpożarową, będą to nie tylko gaśnica i koc gaśniczy ale również nieiskrzące narzędzia i oświetlenie;
– jeżeli w zbiorniku lub wnętrzu urządzenia technicznego znajdują się inne urządzenia zasilane energią elektryczna odłączyć je od źródła zasilania;
– podczas pracy w zbiornikach unieruchomić tory kolejowe, przenośniki, miejsca zsypu nad zbiornikiem, zadbać oto by prace wykonywane w otoczeniu zbiornika nie stanowiły zagrożenia dla pracowników w jego wnętrzu;
– bezpośrednio przed podjęciem pracy zbadać powietrze w zbiorniku pod kątem: ilości tlenu, występowania substancji toksycznych bądź szkodliwych;
Osoba pracująca w zbiorniku powinna być wyposażona w szelki bezpieczeństwa z linką, hełm i odzież ochronną, sprzęt izolujący, ochronny układu oddechowego. Osoba asekurująca powinna posiadać taki sam sprzęt jak osoba wykonująca zadanie. Praca bez indywidualnej ochrony układu oddechowego może być prowadzona tylko po decyzji osoby kierującej. Decyzja ta może nastąpić wówczas, gdy w powietrzu wewnątrz zbiornika jest minimum 18% tlenu i nie występują substancje szkodliwe dla zdrowia w stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy.
Podczas pracy w zbiorniku wszystkie włazy powinny być otwarte, jeżeli nie jest to wystarczający środek do utrzymania właściwych parametrów powietrza należy zapewnić stały nadmuch. Jeżeli w zbiorniku jest ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej należy podjąć działania zapobiegawcze. Przy zagrożeniu zasypaniem lub utonięciem w zbiorniku prace powinny być wykonywane w sposób bezpieczny przy zastosowaniu środków ochrony indywidualnej, pracownik powinien być opuszczany do zbiornika przy pomocy pomostu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *