PPK dla mikroprzedsiębiorstw

Wstęp

Czym jest PPK i do kogo jest on kierowany?

PPK służą systematycznemu gromadzeniu oszczędności przez uczestników z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez nich 60 roku życia.

PPK obejmują  pełnoletnich zatrudnionych pracujących na umowy, od których odprowadzane są obowiązkowe składki emerytalno-rentowe. Są to:

  • pracownicy (osoby zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę)
  • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych
  • osoby fizyczne – wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług
  • członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji
  • osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Osoby w wieku poniżej 55 lat trafiają do pracowniczych planów kapitałowych „z automatu”, chyba że z tej możliwości zrezygnują – muszą podpisać i przekazać podmiotowi zatrudniającemu specjalną deklarację.

Ci którzy ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli 70 lat, mogą przystąpić do Planu tylko na życzenie (też podpisując deklarację).

Osoba zatrudniona może zrezygnować z odprowadzania składek na PPK. Może też zmienić zdanie i do systemu wrócić.

Pamiętaj! Jeśli zatrudniasz przynajmniej jedną osobę, będziesz mieć obowiązek zawarcia dwóch umów:

  • umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową
  • umowy o prowadzenie PPK – w imieniu i na rzecz zatrudnionego.
PPK nawet dla jednej osoby?

Pracownicze Plany Kapitałowe od samego początku wprowadziły zamęt wśród pracodawców. Dzisiaj jednak, kiedy funkcjonują już od prawie 3 lat (na samym początku wprowadzały je tylko duże przedsiębiorstwa) pojawiają się kolejne zagwozdki.

Co z mikroprzedsiębiorstwami?

Pracodawca nie musiał dotychczas zakładać PPK jeśli żaden z jego pracowników nie był zainteresowany oszczędzaniem. Co jeśli nagle jeden z pracowników zechce oszczędzać z pracowniczymi planami kapitałowymi?

Aktualnie nawet mikro przedsiębiorca będzie musiał prowadzić pracownicze plany kapitałowe. Pracownik musi spełnić tylko wymóg 3 miesięcznego stażu pracy.

W tym momencie pracodawca musi założyć i prowadzić pracownicze plany kapitałowe. Nawet jeśli pracownik zwolni się lub zrezygnuje z oszczędzania.

Czas określony

Osoby, które złożyły deklarację o nieoszczędzaniu są zobowiązane co 4 lata ponawiać deklarację o nieoszczędzaniu. Co więcej pracodawca ma obowiązek poinformować do ostatniego dnia lutego danego roku, o ponownym dokonywaniu za nich wpłat- chyba, że pracownicy ponowią swoje deklaracje o nieoszczędzaniu.

Przedsiębiorcy

Mikro przedsiębiorca, który zmienił się w przedsiębiorcę  musi założyć i prowadzić  PPK nawet jeśli wszyscy jego pracownicy złożą deklarację o nieoszczędzaniu.
Co za tym idzie, przedsiębiorca będzie musiał zawrzeć umowę o zarządzanie PPK i utrzymywać infrastrukturę niezbędną do dokonywania wpłat do PPK.

 

Źródło.

Więcej o pracowniczych planach kapitałowych znajdziesz tutaj.