Zakaz palenia e-papierosów w miejscu pracy

Papierosy elektroniczne- palenie na terenie miejsca pracy. Wiele zakładów pracy tworzy specjalne “palarnie” na swoich terenach z myślą o osobach palących. Czy te same przepisy tyczą się osób palących e-papierosy? Wśród palaczy istnieje podział na zwykły tytoń, podgrzewany, i ten w olejkach. Jak ma się to do przepisów? Sprawdźmy!

Czy w twoim miejscu pracy obowiązuje zakaz palenia nie tylko zwykłych papierosów, ale również  e-papierosów?

W wyniku nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych został,  wprowadzony zakaz palenia e-papierosów w miejscach publicznych oraz na terenie pomieszczeń w zakładach pracy.

Przepisy weszły w życie z dniem 8 września 2016 r, już nie można palić e-papierosów w miejscach pracy.
Ustawowy zakaz palenia e- papierosów obowiązuje na terenie pomieszczeń zakładu pracy. Nie obejmuje jednak jego całego terenu.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca nie ma obowiązku tworzenia pomieszczenia palarni. Może, lecz nie musi, ma takie prawo, lecz nie jest to jego obowiązek. Osoba zarządzająca budynkiem, lub jego właściciel może jednak wyznaczyć palarnię w pomieszczeniach zakładów pracy.

Pracodawca nie ma obowiązku płacić pracownikom za czas spędzony na paleniu papierosów, wykraczający ponad płatne przerwy wliczane do czasu pracy. Może potraktować czas wyjścia na e-papierosa, jako niepłatny.

Pracownicy

W stosunku do pracowników nieprzestrzegających ustaleń obowiązujących na terenie zakładu w zakresie palenia e-papierosów istnieje możliwość zastosowania kar porządkowych za nieprzestrzeganie takich zakazów.

BHP a palenie w miejscu pracy

Jak przeczytasz poniżej- przepisy restrykcyjnie podchodzą do kwestii palenia w miejscu pracy. Wszyscy jesteśmy świadomi, że wpływa nie tylko na zdrowie nasze- ale też innych osób, w naszym otoczeniu. Dlatego też BHP’owcy pilnują przestrzegania zasad panujących w zakładzie pracy. Jeśli jesteś pracodawcą i nie wiesz jak poprawnie sformułować regulamin swojego zakładu pracy, tak aby obejmował wszystkie panujące przepisy- skontaktuj się z jednym z naszych BHP’owców. Pilnujemy Twoich spraw, tak żebyś mógł spać spokojnie 😉

Akt prawny

Art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1446):

„1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych, z zastrzeżeniem art. 5a:

1) na terenie zakładów leczniczych, podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;

2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;

3) na terenie uczelni;

4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2;

5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego;

6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych;

7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych;

8) na przystankach komunikacji publicznej;

9) w pomieszczeniach obiektów sportowych;

10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci;

11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

1a. Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia”.

2. (uchylony)

3. (uchylony)

4. Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy inne niż wymienione w ust. 1 miejsca przeznaczone do użytku publicznego jako strefy wolne od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego.”

Podsumowanie

Od nowelizacji ustawy wszystko się zmieniło. Mimo, że e-papierosy są innowacyjną formą palenia tytoniu- to w przepisach są traktowane na równi ze zwykłym tytoniem. Pracodawca jak również i pracownik muszą przestrzegać tych restrykcyjnych aktów prawnych.