Kara porzadkowa

Kara porządkowa a pracownik na L4

Z przepisów prawa nie wynika zakaz zawiadomienia pracownika o decyzji nałożenia na niego kary porządkowej podczas przebywania przez niego na zwolnieniu lekarskim, pod warunkiem zachowania odpowiedniej formy (art. 110 K.p.) oraz terminów wskazanych w art. 109 K.p. Należy to jednak poprzedzić innymi czynnościami, które są w okolicznościach z pytania niewykonalne.

Procedura

Zastosowanie kary porządkowej polega na sporządzeniu pisma o ukaraniu i wręczeniu go pracownikowi, ewentualnie wysłaniu pocztą lub innym środkiem łączności.

Uwaga!

 Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego, a ponadto nie można jej zastosować bez uprzedniego wysłuchania pracownika.

Pominięcie jednego etapu

Ostatnią z czynności pracodawca ma prawo pominąć tylko jeżeli zatrudniony zrezygnował ze stworzonej mu możliwości ustnego złożenia wyjaśnień (por. wyrok SN z 16 czerwca 1999 r., sygn. akt I PKN 114/99, OSNP 2000/17/644). Bieg dwutygodniowego terminu może się rozpocząć w momencie dowiedzenia się o naruszeniu obowiązku przez pracownika albo w dniu ustalenia, że doszło do naruszenia, jeżeli w konkretnych okolicznościach takie ustalenie było niezbędne (np. gdy nie od razu wiadomo, kto jest sprawcą). Ulega on zawieszeniu z powodu nieobecności pracownika, która uniemożliwia jego wysłuchanie. W razie zawieszenia terminu pozostała jego część zacznie swój bieg od dnia powrotu pracownika do pracy.

Terminy

Innym terminem ograniczającym możliwość ukarania pracownika jest ten, o którym mowa w drugiej części art. 109 § 1 K.p. Stanowi on, że nie może ono nastąpić po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się naruszenia. Początkiem biegu tego terminu jest zawsze moment naruszenia, a ponadto nie ulega on ani przesunięciu, ani zawieszeniu. To może spowodować, że pracownik, choć zasłużył, nie zostanie ukarany.

 

Źródło.