Wełna mineralna

Wełna mineralna- kompendium wiedzy BHP

Wstęp

W Polsce aktualnie obowiązujące przepisy nie określają szczegółowo wymagań przy montażu różnego typu izolacji w tym również wełny mineralnej.

Z ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte jest jedynie ogólny obowiązek stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej: „Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.”

Podobnie jak w innych krajach można przyjąć, że przy braku ustaleń w odniesieniu do konkretnej substancji można stosować przepisy opracowane dla substancji o zbliżonych właściwościach użytkowych i sytuacji narażenia na stanowiskach pracy.

Jeśli potrzebujesz kompleksowej usługi BHP, sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy w stanie Ci pomóc!

Prawo:
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U.2003.169.1650)
Pierwszy krok- ORZ

Przed rozpoczęciem pracy z wełną mineralną, należy zaktualizować ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk przy których będzie używana,  sporządzić instrukcję bhp przy pracy z wełną mineralną, zapoznać z nią pracowników – przeprowadzić szkolenie tematyczne.

Powinna również być dostępna karta charakterystyki oraz należy przeprowadzać pomiary stężeń pyłu z częstotliwością od 6 miesięcy do 2 lat, w zależności od stwierdzonych poziomów zapylenia.

Zalecenia
  1.  Pracownicy  mający kontakt z wełną powinni mieć luźną odzież ochronną. Rękawice, nakrycie głowy, podczas obróbki wełny – maskę przeciwpyłową, okulary ochronne (obowiązkiem pracodawcy będzie zapewnienie takich środków, a pracowników stosowanie ich),
  2. Przycinanie oraz szlifowanie wełny mineralnej powinno się odbywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach (wentylacja ogólna, miejscowa na stanowisku pracy). Aby zapobiec powstawaniu nadmiernej ilości pyłu zaleca się docinanie wełny ręcznie, np. z wykorzystaniem ostrego noża. Należy również tak przygotowywać stanowisko pracy, aby robotnik nie musiał wykonywać prac izolacyjnych w pozycji nad głową,
  3. Wełnę należy rozpakować bezpośrednio przed jej montażem, w celu zminimalizowania powstawania pyłu,
  4. Odpady z wełny należy usuwać za pomocą odkurzacza, celem zapobiegania przed unoszeniem się pyłu w powietrzu,
  5.  Po zakończeniu pracy należy zapewnić możliwość dokładnego umycia rąk i twarzy pracowników.

Chcesz więcej podobnych informacji do tego artykułu- Wełna Mineralna? Sprawdź nasze social media!