Substancje chemiczne

Z tego wpisu dowiesz się jakie oznaczenia powinny mieć substancje chemicznepreparaty.
Jeśli chcesz być na bieżąco z wiedzą BHP– sprawdź co przygotowaliśmy dla Ciebie tutaj.

Każda substancja i preparat chemiczny musi mieć prawidłowe oznaczenie.

Prawo

Przepisy mówią wyraźnie iż:

  • niedopuszczalne jest stosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin nieoznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację;
  • materiały niebezpieczne należy przechowywać w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych;
  • opakowania powinny być wytrzymałe i zabezpieczone przed uszkodzeniem z zewnątrz, odpowiednio do warunków ich stosowania;
  • niedopuszczalne jest stosowanie substancji/mieszaniny niebezpiecznej, substancji/mieszaniny stwarzającej zagrożenie  bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i mieszanin oraz kart charakterystyki. Należy zachować opakowania zabezpieczające przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem;
  • przechowywanie materiałów niebezpiecznych w pojemnikach i opakowaniach służących do środków spożywczych jest niedopuszczalne.
Sposób znakowania

Substancje chemiczne powinny posiadać  etykietę, która przygotowana jest w języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym substancja lub mieszanina wprowadzana jest do obrotu. Oznakowanie produktu niebezpiecznego musi obejmować nazwę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację substancji lub preparatu. Kolejną ważną rzeczą są nazwy określonych substancji niebezpiecznych zawartych w preparacie. Także nazwy i siedziby firm lub osób wprowadzającej substancję lub preparat do obrotu oraz napisy i znaki ostrzegawcze. Dodatkowo etykieta produktu oznaczona powinna być dodatkowymi informacjami jak zwroty H i P oraz gdy koniecznie stosowanym piktogramem.

Etykiety muszą być trwale przytwierdzone do co najmniej jednej powierzchni opakowania bezpośrednio zawierającego substancję lub mieszaninę. Należy również zapewnić wyraźnie odróżnianie się od tła, a ich wielkość i odstępy między znakami mają umożliwić  łatwe ich odczytanie.

Kontakt z dostawcą?

W sprawie odpowiedniego oznakowania można kontaktować się z dostawcą i poprosić o etykietę a następnie przyklejać ją zawsze gdy pracownicy przelewają substancję/preparat z dużego zbiornika do małych lub jeśli oznakowanie nie będzie czytelne/ odpadnie.

Druga opcja to opracować na własną rękę oznakowanie zgodne z kartą charakterystyki danej substancji.