Badania lekarskie – kiedy musimy skierować na nie pracownika?

Badania lekarskie – kiedy musimy skierować na nie pracownika?

Według Kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez ważnych badań lekarskich.  W zależności czy pracownik rozpoczyna pacę, czy też jest już zatrudniony pracodawca  wystawia odpowiednie skierowanie:

  • wstępne dla nowych pracowników lub
  • okresowe dla już zatrudnionych.

Na orzeczeniu badania lekarskiego (wstępnego; okresowego)jest podana data jego ważności. Przy kończącej się ważności badań kierujemy pracownika na badania okresowe.

Według  kodeksu pracy, badania tracą ważność jedynie w wypadku, gdy pracownik był niezdolny do pracy przez 30 dni ( K.P. artykuł 229, par. 2). Pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Wątpliwości pojawiają się, gdy stan zdrowia pracownika ulegnie pogorszeniu. Co gdy utrudnia lub uniemożliwia mu wykonywanie pracy?Kodeks pracy nie zawiera przepisu, który odpowiedziałby na nasze pytanie , ale na ten temat wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 grudnia 2002 r.:

„Aktualnym orzeczeniem lekarskim w rozumieniu art. 229 § 4 k.p. jest
orzeczenie stwierdzające stan zdrowia pracownika w dacie, w której ma być
dopuszczony do pracy. Zachowuje ono aktualność w okresie w nim wymienionym, jednak staje się nieaktualne w przypadku wystąpienia w tym okresie zdarzeń, które mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia pracownika.”

Gdy istnieje podejrzenie, że dalsze wykonywanie pracy na tym stanowisku może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika bądź innych osób, w takim wypadku skierowanie na badania okresowe pracownika jest uzasadnione.Za bezpieczne i higieniczne warunki na miejscu pracy odpowiada pracodawca (art. 94 pkt 4 Kodeksu pracy), czyli to od niego należy decyzja, czy zaobserwowane przez niego lub zgłoszone przez pracownika pogorszenie stanu zdrowia powinno być rozpatrzone przez lekarza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *