BHP w praktyce

male occupational health and safety officer inside factory doing inspection

16 września 2019

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej stanowi jednej z najważniejszych obowiązków, jakie nakładają na pracodawcę przepisy prawa pracy. Środki ochrony indywidualnej to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
27 sierpnia 2019

DRGANIA – WIBRACJE

DRGANIA – CZY SĄ NIEBEZPIECZNE? Czym są drgania? Drgania mechaniczne inaczej wibracje są to drgania akustyczne o niskiej częstotliwości, które rozprzestrzeniają się w ośrodkach stałych i przekazywane są do organizmu osoby pracującej przez określoną część jego ciała, która bezpośrednio dotyka drgającego przedmiotu (źródła drgań). Drgania o częstotliwościach niższych od 20 Hz człowiek odczuwa jako wibracje, […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
20 sierpnia 2019

Służba bhp w małych i dużych firmach

Bezwzględnym wymogiem tworzenia służby bhp objęci są pracodawcy zatrudniający powyżej 100 pracowników. Zadania służby bhp w zakładach o niższym stanie zatrudnienia mogą być powierzone pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy – nawet w ramach tego samego stosunku pracy. W niektórych sytuacjach zadania służby bhp może też wypełniać sam pracodawca lub specjalista z zewnątrz. Służbę bhp, pełniącą […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
16 sierpnia 2019

RODZAJE GAŚNIC

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Najpowszechniej stosowanymi i najskuteczniejszymi środkami gaśniczymi są proszki gaśnicze oraz dwutlenek węgla. Proszki gaśnicze i dwutlenek węgla są środkami bardzo uniwersalnymi o szerokim zakresie zastosowania. GRUPY POŻARÓW Grupa pożarów A: pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
23 lipca 2019

Ocena ryzyka zawodowego obowiązkiem pracodawcy

Definicja ryzyka zawodowego Przez ryzyko zawodowe rozumie się prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń wynikających z wykonywanej pracy, a powodujących straty – czyli pojawienie się u pracowników problemów zdrowotnych. Mogą być one spowodowane zagrożeniami zawodowymi występującymi w danym środowisku pracy, ale mogą też wynikać ze sposobu wykonywania tej pracy. Ocena ryzyka zawodowego pozwala zdefiniować zagrożenia związane z […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
21 lipca 2019

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe

Podstawą bezpieczeństwa i higieny pracy w każdej organizacji jest eliminowanie zagrożeń, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe stosowanie innych środków, np. technicznych czy rozwiązań organizacyjnych, które zminimalizują oddziaływanie zagrożenia na pracowników. Dlatego każda organizacja powinna dążyć do zdobycia wiedzy o zagrożeniach, które mogą wystąpić w zakładzie pracy. W tym celu pomocne jest wdrożenie procedury […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
12 lipca 2019

Szkolenia Okresowe

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dziale X Kodeksu Pracy. Do obowiązków tych zalicza się także przeszkolenie pracowników z zakresu BHP. Kwestie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
9 lipca 2019

SŁUŻBA BHP – WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Służba BHP – wymagania kwalifikacyjne Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy nakłada na każdego pracodawcę obowiązek zapewnienia właściwej realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym zapewnienia w zakładzie pracy służby BHP. Kodeks pracy precyzuje również formy, w jakich może funkcjonować służba bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z art. 23711 […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
5 lipca 2019

Roczna analiza stanu BHP

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada na służbę BHP obowiązek sporządzania, przynajmniej raz w roku, okresowej analizy stanu BHP w zakładzie pracy. W wielu zakładach pracy analiza taka jest przeprowadzana właśnie raz do roku, zazwyczaj na początku roku kalendarzowego i dotyczy roku poprzedniego, a […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
11 czerwca 2019

SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE

Wszelkie ciecze, gazy lub ciała stałe, które stanowią zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników – występują w prawie wszystkich miejscach pracy. Praca z substancjami niebezpiecznymi może powodować problemy zdrowotne – od łagodnego podrażnienia oczu i skóry do poważnych skutków, takich jak wrodzone wady rozwojowe i nowotwory. Efekty ich działania mogą być ostre lub długotrwałe, a […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment