BHP w praktyce

male occupational health and safety officer inside factory doing inspection

19 listopada 2019

Temperatura w pracy, gdy na zewnątrz jest zimno.

Minimalną temperaturę w miejscach pracy określa rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844). Wynika z niego, że gdy pracownik wykonuje lekkie prace fizyczne lub w pomieszczeniach biurowych, temperatura nie może być niższa niż 18 C°. Pozostali pracownicy, zatrudnieni np. w halach produkcyjnych, powinni mieć zapewnioną temperaturę nie […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
25 października 2019

Nowe regulacje w zakresie uprawnień do obsługi wózków widłowych

Nowe regulacje w zakresie uprawnień do obsługi wózków widłowych Przypominamy, że do najważniejszych zmian należy zniesienie imiennych zezwoleń na wózki widłowe. Osoby, które kiedyś zrobiły kurs niezakończony egzaminem UDT, będą musiały w najbliższych miesiącach lub latach uzupełnić kwalifikacje. W ramach nowych regulacji bez zmian zostają uprawnienia UDT. Imienne zezwolenia; 1) wystawione do dnia 31 grudnia […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
19 października 2019

Zmiany dla młodocianych pracowników od 1 września 2019

Od 1 września 2019 r. o 1 punkt procentowy zostaną zwiększone wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Pracodawcy będą mogli ubiegać się o refundację kosztów tej podwyżki. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. O 1 […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
15 października 2019

PRACE Z ELEKTRONARZĘDZIAMI

Odzież robocza i ochronna Do pracy przy obsłudze elektronarzędzi może przystąpić pracownik ubrany w odzież roboczą, dostosowaną do pory roku oraz w pełne buty z antypoślizgową podeszwą. Powinien być również wyposażony w: • hełm ochronny z aktualną datą ważności, określoną przez producenta, • rękawice antywibracyjne np. przy obsłudze młotów udarowych, • okulary ochronne np. przy […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
4 października 2019

RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE

Każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania materiałów, przedmiotów, ładunków przez jednego lub więcej pracowników to ręczne prace transportowe. W tym przemieszczanie ich poprzez: unoszenie, podnoszenie, układanie, przenoszenie, przesuwanie. Aby pracownik mógł transportować ręczenie ładunek powinien odbyć szkolenie ogólne bhp oraz stanowiskowe, a także posiadać kwalifikacje zdrowotne potwierdzone przez lekarza medycyny pracy. Ponadto powinien zapoznać się z […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
1 października 2019

Praca niebezpieczna – praca w wykopie

Wykopy i nasypy budowlane zaliczane są do stałych lub tymczasowych konstrukcji budowlanych do grupy robót ziemnych. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy roboty ziemne w wykopach poniżej 1m są zakwalifikowane jako szczególnie niebezpieczne. Wykonując te pracę trzeba pamiętać o wspominanych […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
27 września 2019

OŚWIETLENIE NA STANOWISKU PRACY

Odpowiednio dopasowanie oświetlenie do indywidualnych potrzeb pracowników, a także do wymagań stanowisk pracy i działów wpływa na efektywność oraz produktywność wykonywanych zadań. W każdym miejscu na terenie zakładu pracy, w których będą przebywać pracownicy, pracodawca jest obowiązany zapewnić oświetlenie elektryczne w porze nocnej lub jeżeli oświetlenie dzienne jest niewystarczające. Przepisy przewidują, że w pomieszczeniach stałej […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
20 września 2019

Praca na wysokości i związane z tym obowiązki pracodawcy

Praca na wysokości i związane z tym obowiązki pracodawcy Praca na wysokości należy do prac szczególnie niebezpiecznych, zagrażających życiu i zdrowiu pracowników. W trakcie ich wykonywania należy wykazać się szczególną ostrożnością. Przy pracach wysokościowych bardzo ważne jest przestrzeganie wszystkich zasad BHP. Bagatelizowanie tych przepisów może prowadzić do wypadków z utratą zdrowia, a nawet życia. Praca […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
16 września 2019

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej stanowi jednej z najważniejszych obowiązków, jakie nakładają na pracodawcę przepisy prawa pracy. Środki ochrony indywidualnej to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
27 sierpnia 2019

DRGANIA – WIBRACJE

DRGANIA – CZY SĄ NIEBEZPIECZNE? Czym są drgania? Drgania mechaniczne inaczej wibracje są to drgania akustyczne o niskiej częstotliwości, które rozprzestrzeniają się w ośrodkach stałych i przekazywane są do organizmu osoby pracującej przez określoną część jego ciała, która bezpośrednio dotyka drgającego przedmiotu (źródła drgań). Drgania o częstotliwościach niższych od 20 Hz człowiek odczuwa jako wibracje, […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment