All posts by: Mefisto

About Mefisto

21 lutego 2020

Szkolenia Okresowe

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dziale X Kodeksu Pracy. Do obowiązków tych zalicza się także przeszkolenie pracowników z zakresu BHP. Kwestie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
18 lutego 2020

INSTRUKCJE BHP W ZAKŁADZIE

W zakładzie pracy powinny zostać opracowane oraz udostępnione pracownikom instrukcje BHP. Jakie instrukcje powinny znajdować się w firmie? Niezależnie od charakteru firmy do podstawowych instrukcji należą: I pomocy, Postępowania na wypadek Pożaru, Ogólna, Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi. Pozostałe instrukcje sporządzane są ze względu na sprzęt, stosowanych technologii oraz wykonywanych prac . […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
14 lutego 2020

SZKOLENIA WSTĘPNE

Szkoleniom podlegają wszyscy zatrudnieni bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, w tym również osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, pracownicy zatrudnieni w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, praktykanci. Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
11 lutego 2020

RODZAJE GAŚNIC

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Najpowszechniej stosowanymi i najskuteczniejszymi środkami gaśniczymi są proszki gaśnicze oraz dwutlenek węgla. Proszki gaśnicze i dwutlenek węgla są środkami bardzo uniwersalnymi o szerokim zakresie zastosowania. GRUPY POŻARÓW Grupa pożarów A: pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
28 stycznia 2020

Kiedy pracodawca jest płatnikiem świadczeń chorobowych

O tym, kto jest płatnikiem świadczeń chorobowych w kolejnym roku kalendarzowym, decyduje liczba osób zgłoszonych przez pracodawcę do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada br. Prawo do ustalania wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnienie do ich wypłacania przez cały rok kalendarzowy przysługuje płatnikom składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego co najmniej 21 ubezpieczonych na […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
18 stycznia 2020

Źródło stresu w pracy

Źródłem stresu w pracy mogą być zarówno bodźce fizyczne (np. hałas, niewłaściwe oświetlenie, zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, zapylenie, promieniowanie), jak i bodźce psychospołeczne. W tym drugim przypadku możemy mówić o stresie psychospołecznym w pracy. Na wzór stresu w ogóle, można go określić jako reakcję psychofizjologiczną na wymagania wynikające ze struktury i norm (formalnych […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
15 stycznia 2020

Służba bhp w małych i dużych firmach

Bezwzględnym wymogiem tworzenia służby bhp objęci są pracodawcy zatrudniający powyżej 100 pracowników. Zadania służby bhp w zakładach o niższym stanie zatrudnienia mogą być powierzone pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy – nawet w ramach tego samego stosunku pracy. W niektórych sytuacjach zadania służby bhp może też wypełniać sam pracodawca lub specjalista z zewnątrz. Służbę bhp, pełniącą […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
6 grudnia 2019

Kiedy pracodawca jest płatnikiem świadczeń chorobowych

O tym, kto jest płatnikiem świadczeń chorobowych w kolejnym roku kalendarzowym, decyduje liczba osób zgłoszonych przez pracodawcę do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada br. Prawo do ustalania wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnienie do ich wypłacania przez cały rok kalendarzowy przysługuje płatnikom składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego co najmniej 21 ubezpieczonych na […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
19 listopada 2019

Temperatura w pracy, gdy na zewnątrz jest zimno.

Minimalną temperaturę w miejscach pracy określa rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844). Wynika z niego, że gdy pracownik wykonuje lekkie prace fizyczne lub w pomieszczeniach biurowych, temperatura nie może być niższa niż 18 C°. Pozostali pracownicy, zatrudnieni np. w halach produkcyjnych, powinni mieć zapewnioną temperaturę nie […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment