Oświadczenie

 1. Oświadczam, że zostałam/-em zapoznana/-y z zagrożeniami i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywanymi czynnościami na moim stanowisku pracy. Przyjmuję do wiadomości zakres i rolę wdrożonych do stosowania barier. Jestem świadomy, że niestosowanie wdrożonych barier powoduje wzrost ryzyka zawodowego – zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku czy choroby zawodowe.
 2. Oświadczam, że zostałam/-em zapoznana/-y z instrukcjami bhp obowiązującymi w firmie.
 3. Oświadczam, że zostałam/-em zapoznana/-y z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, podstawowymi zasadami ochrony p/pożarowej, przepisami z zakresu ochrony p/poż oraz zasadami ewakuacji.
 4. Oświadczam, iż w trakcie szkolenia BHP zostałem zapoznany i przyjmuję do stosowania przepisy i zasady BHP, w tym;
  • wykaz prac szczególnie niebezpiecznych,
  • wykaz prac niebezpiecznych pożarowo,
  • wykaz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej,
  • wykaz prac szczególnie uciążliwych dla kobiet,
  • obowiązki pracownika w zakresie realizowania zadań w/w wymienionych,
  • obowiązki osoby organizującej prace przy w/w zadaniach,
  • instrukcje BHP związane z realizacją powierzonych zadań,
  • 10 złotych zasad

STATEMENT

 1. I declare that I have been acquainted with the hazards and occupational risk associated with with the activities performed at my workplace. I acknowledge the scope and role of the implemented barriers. I am aware that failure to apply the implemented barriers increases the occupational risk – it increases the likelihood of an accident or occupational disease.
 2. I declare that I have read the fire safety instructions, basic fire protection rules, fire protection regulations and evacuation rules.
 3. I declare that during the OHS training I was acquainted and I accept the provisions and principles of OHS, including;
  – list of particularly dangerous works,
 4. I declare that during the initial training in the field of health and safety, I was acquainted and adopt health and safety regulations and rules, including;

– list of particularly dangerous works,

– list of fire hazardous works,

– list of works requiring special psychophysical fitness,

– list of works performed by 2 people,

– a list of jobs that are particularly burdensome for women,

– the employee’s obligations in the scope of carrying out the tasks mentioned above,

– duties of the person organizing work on the above-mentioned tasks,

– health and safety instructions,

– 10 golden rules of health and safety.

ЗАЯВА

1. Я заявляю, що ознайомлений із шкідливостями та професійним ризиком, пов’язаним із діяльністю, яка виконується на моєму робочому місці. Я визнаю масштаб і роль запроваджених бар’єрів. Я усвідомлюю, що незастосування запроваджених бар’єрів підвищує професійний ризик – збільшує ймовірність нещасного випадку чи професійного захворювання.

2. Я підтверджую, що ознайомився з інструкціями з пожежної безпеки, основними правилами протипожежної охорони, правилами протипожежного захисту та правилами евакуації.

3. Заявляю, що під час проходження навчання з охорони праці я був ознайомлений та приймаю положення та принципи охорони праці,

4. Повідомляю, що під час первинного інструктажу з питань охорони праці я був знайомий і прийняти норми і правила охорони праці, в тому числі;

– перелік особливо небезпечних робіт,

– перелік пожежонебезпечних робіт,

– перелік робіт, що вимагають особливої ​​психофізичної підготовки,

– перелік робіт, які виконуються 2 особами,

– перелік робіт, які є особливо обтяжливими для жінок,

– обов’язки працівника в рамках виконання зазначених вище завдань,

– обов’язки особи, яка організує роботу над вищезазначеними завданнями,

– інструкції з охорони праці,

– 10 золотих правил безпеки життєдіяльності.