OZNACZENIA SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH W ZAKŁADZIE PRACY

Każda substancja i preparat chemiczny musi mieć prawidłowe oznaczenie. Przepisy mówią wyraźnie iż: • niedopuszczalne jest stosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin nieoznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację; • materiały niebezpieczne należy przechowywać w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych; • opakowania powinny być wytrzymałe i zabezpieczone przed uszkodzeniem z …

OZNACZENIA SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH W ZAKŁADZIE PRACY Czytaj »

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA ZA NARUSZANIE ZASAD BHP

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA ZA NARUSZANIE ZASAD BHP Pracodawca posiada szeroką odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie pracy oraz jest zobowiązany do maksymalnego zabezpieczenia zdrowia i życia pracowników wykonujących pracę. Tolerowanie przez pracodawcę nieprzestrzegania przez pracowników przepisów, zasad BHP i ppoż. może w konsekwencji doprowadzić do wypadku w zakładzie, za który odpowiedzialność będzie ponosił pracodawca lub inna …

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA ZA NARUSZANIE ZASAD BHP Czytaj »

Jakie warunki BHP przy pracy z wełną mineralną powinny być spełnione aby móc bezpiecznie z nią pracować?

W Polsce aktualnie obowiązujące przepisy nie określają szczegółowo wymagań przy montażu różnego typu izolacji w tym również wełny mineralnej. Z ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte jest jedynie ogólny obowiązek stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej: „Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.” Podobnie jak w innych krajach można przyjąć, …

Jakie warunki BHP przy pracy z wełną mineralną powinny być spełnione aby móc bezpiecznie z nią pracować? Czytaj »

BEZPIECZEŃSTWO PRACY NA DRABINIE PRZENOŚNEJ Prace wykonywane na drabinie i z drabiny (na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi) zaliczane są do prac szczególnie niebezpiecznych , dlatego przed przystąpieniem do pracy z nimi, należy zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania z tego sprzętu. Ważnym aspektem jest, iż drabiny mogą być wykorzystywane …

Czytaj »

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA ZA NARUSZANIE ZASAD BHP

Pracodawca posiada szeroką odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie pracy oraz jest zobowiązany do maksymalnego zabezpieczenia zdrowia i życia pracowników wykonujących pracę. Tolerowanie przez pracodawcę nieprzestrzegania przez pracowników przepisów, zasad BHP i ppoż. może w konsekwencji doprowadzić do wypadku w zakładzie, za który odpowiedzialność będzie ponosił pracodawca lub inna osoba nadzorująca pracowników. Dlatego należy uznać, …

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA ZA NARUSZANIE ZASAD BHP Czytaj »

Apteczka – Pierwsza pomoc

Apteczka medyczna powinna być w postaci łatwej do przenoszenia torby, wyposażonej w niezbędny sprzęt medyczny potrzebny do udzielenia pierwszej pomocy.   Przemyślana konstrukcja torby zapewnia możliwość dokładnego i przejrzystego rozmieszczenia wszelkich materiałów medycznych, dzięki czemu łatwo utrzymać w niej ład i porządek.   Zadbana, systematycznie poddawana przeglądom wyposażenia torba, znakomicie sprawdza się w sytuacjach gdy …

Apteczka – Pierwsza pomoc Czytaj »

DOSTĘP I ZABEZPIECZENIE BUDÓW

Techniczne i organizacyjne środki oraz sposoby dostępu i zabezpieczenia budów należy opisać w „Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”. Techniczne środki oraz sposoby dostępu i zabezpieczenia budów należy nanieść na „Plan zagospodarowania placu budowy”.    DZIAŁANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT Ogrodzenie placu budowy Teren: budowy, robót, bazy, wytwórni, kopalni kruszyw, placu składowego należy ogrodzić, oznakować oraz zabezpieczyć …

DOSTĘP I ZABEZPIECZENIE BUDÓW Czytaj »

PRACE BUDOWLANE, ROZBIÓRKOWE, REMONTOWE LUB MONTAŻOWE BEZ WSTRZYMANIA RUCHU ZAKŁADU

Prowadzenie robót budowlanych, rozbiórkowych, remontowych lub montażowych bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części wiąże się z wieloma zagrożeniami, wykraczającymi poza typowe dla tego rodzaju prac. Są one także spowodowane przebywaniem pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działaniu maszyn i urządzeń technicznych będących wyposażeniem zakładu, w którym realizowane są roboty budowlane. Zadaniem realizującego prace …

PRACE BUDOWLANE, ROZBIÓRKOWE, REMONTOWE LUB MONTAŻOWE BEZ WSTRZYMANIA RUCHU ZAKŁADU Czytaj »

EWAKUACJA, PLAN EWAKUACJI

EWAKUACJA LUDZI I MIENIA Celem ewakuacji ludzi jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego opuszczenia przez ludzi strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Do celów ewakuacji ludzi służą korytarze (poziome drogi ewakuacji) oraz klatki schodowe (pionowe drogi ewakuacyjne, z których istnieje możliwość bezpośredniego wyjścia na zewnątrz). W przypadku zaistnienia pożaru lub innego zagrożenia budynku lub jego części osoby …

EWAKUACJA, PLAN EWAKUACJI Czytaj »

Pracujesz na drabinie?

Pracujesz na drabinie? Twój pracownik pracuje na drabinie? Zwróć uwagę czego się zabrania przy pracy na drabinie. Jest to praca na wysokości. Praca na wysokości – praca wykonywana na powierzchni znajdującej się co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Zabrania się: Stosowania uszkodzonych drabin. Wykorzystania drabin jako drogi stałego transportu. Stosowania drabin do …

Pracujesz na drabinie? Czytaj »