Aktualności

17 stycznia 2019

Zmiany w prawie pracy od 01.01.2019r. – wybrane aspekty

Z dniem 01.01.2019r. uległo zmianie kilka przepisów prawnych z zakresu prawa pracy. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane zagadnienia w pigułce:

1. Wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia z tytułu umów o pracę do kwoty 2250,00 brutto dla pracownika zatrudnionego w pełny wymiarze czasu pracy

2. Wzrost wysokości minimalnej stawki godzinowej tytułu umowy zlecenie do kwoty 14,70 zł brutto/h

3. Przechowywanie akt osobowych:
Dla pracowników zatrudnionych po 01.01.2019r. pracodawca ma obowiązek przechowywać akta osobowe przez okres 10 lat. Pracownik po zakończeniu pracy u danego pracodawcy otrzyma wraz ze świadectwem pracy informację o: – okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, – możliwości odbioru dokumentacji po upływie okresu jej przechowywania, – zniszczeniu jego dokumentacji, jeżeli jej nie odbierze w wyznaczonym terminie (w terminie do 12 miesięcy po upływie okresu przeznaczonego na odbiór dokumentacji pracowniczej).
Dla pracowników zatrudnionych do 31.12.2018r. akta osobowe pracodawca ma obowiązek nadal przechowywać przez 50 lat od ustania zatrudnienia. Jednak pracodawca może zdecydować się na złożenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych raportów informacyjnych za wszystkich swoich pracowników zatrudnionych w tym okresie, dzięki czemu skróci wymagany okres do 10 lat.

4. Dodatkowa część w aktach osobowych „D”
W dodatkowej części D akt osobowych pracodawca przechowuje odpis zawiadomienia o ukaraniu oraz inne dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary po upływie określonego czasu.

5. Elektroniczne akta osobowe:
Nowy przepis art. 94(8) k.p. reguluje sposób zmiany akty papierowych na elektroniczne. Niestety nie wystarczy proste zeskanowanie dokumentacji. Odwzorowanie cyfrowe dokumentacji będzie bowiem wymagało opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, potwierdzających zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym. Przejście z dokumentacji elektronicznej na papierowa jest prostsze. Wystarczy sporządzić wydruk i opatrzyć go podpisem pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, potwierdzającym zgodność wydruku z dokumentem elektronicznym. Obie formy prowadzenia dokumentacji będą równoważne. (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018.2369).

6. Wynagrodzenie pracownika na rachunek bankowy
W Kodeksie pracy został zmieniony zapis w art. 86 § 3 mówiący, iż „Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.” W związku z tym, pracownicy, którzy od 01.01.2019r. chcą otrzymywać wynagrodzenie nadal w formie gotówki do rąk własnych powinni pracodawcy złożyć wniosek o taką formę wypłaty.

7. Deklaracje PIT 11 do 31.01.2019r.
W roku 2019 pracodawca ma obowiązek przekazać deklaracje PIT 11 za rok 2018r do Urzędu Skarbowego w terminie krótszym niż dotychczas tzn. do 31.01.2019r., dodatkowo tylko w formie elektronicznej. Termin ten został skrócony z dotychczasowego okresy do 28.02. Nie zmienił się jednak termin dotyczący przekazania deklaracji PIT 11 dla pracowników/zleceniobiorców/wykonawców – pozostaje czas do 28.02.2019r. Urząd Skarbowy od 15.02 uruchomi platformę „Twój e-PIT” gdzie podatnik po zalogowaniu się na platformę (za pomocą profilu zaufanego lub nr pesel) na swoim profilu będzie miał przygotowany PIT roczny przygotowany przez Urząd, które to rozliczenie będzie mógł zatwierdzić bądź odrzucić aby wykonać samodzielnie.

8. Szkolenia okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
Szkolenie okresowe pracownika zatrudnionego na stanowisku administracyjno-biurowym nie jest wymagane w przypadku, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy (PKD) w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1, wynika, że jest to konieczne.

9. Pracownicze plany kapitałowe – Nowość
Pracownicze Plany Kapitałowe są programem, który automatycznie obejmie wszystkich pracowników w wieku od 18 do 54 lat, za których pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe (umowy o pracę, oskładkowane umowy zlecenie. Nie będą natomiast podlegały osoby samozatrudnione, służby mundurowe oraz rolnicy, umowy o dzieło). Osoby między 55 a 69. rokiem życia będą mogły uczestniczyć w PPK dopiero po złożeniu stosownego oświadczenia woli.
Obowiązek PPK będzie spoczywał na podmiotach:
– zatrudniających co najmniej 250 osób od 01.07.2019r.
– zatrudniających co najmniej 50 osób od 01.01.2020r.
– zatrudniających co najmniej 20 osób od 01.07.2020r.
– pozostałe 01.01.2021r.
Szersze informacje o Pracowniczych Planach Kapitałowych już wkrótce w kolejnym artykule.

Inne równie ważne, Prawo Pracy
About Mefisto

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *