Aktualności

1 stycznia 2019

Obowiązek pracodawcy – ocena ryzyka zawodowego

Obowiązek pracodawcy – ocena ryzyka zawodowego.
Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w pracy w zakładzie. Art. 226. Kodeksu Pracy mówi, że pracodawca ma obowiązek ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz zastosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko; oraz poinformować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Dokument służy zidentyfikowaniu zagrożeń w pracy, a następnie wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń, procedur zmniejszających poziom zagrożenia, co przyczynia się do zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej.
Odpowiedzialność za prawidłowość danego dokumentu spoczywa na pracodawcy. Ocena ryzyka zawodowego powinna być sporządzona dla każdego stanowiska pracy przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę. Powinny być w niej zawarte informacje dotyczące: czynników środowiska pracy, użytkowanych maszyn i urządzeń, osób wykonujących pracę (młodociani, niepełnosprawni), oraz innych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo w zakładzie. Dostępnych jest wiele metod przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego, ważne jest, aby sprawdzono, oceniono oraz udokumentowano zagrożenia w miejscu pracy, dzięki której można zweryfikować, czy podjęto kroki eliminujące lub ograniczające te niebezpieczeństwa. Samo sporządzenie oceny ryzyka zawodowego nie wystarczy, należy je okresowo aktualizować, np. po wprowadzeniu zmian technologicznych, wystąpieniu wypadku przy pracy, zmianie przepisów, zmiany warunków środowiska pracy, dokonaniu modernizacji maszyn, urządzeń lub obiektów. Ocena ryzyka zawodowego powinna być weryfikowana w okresach ustalonych w firmie, w zależności od poziomu ryzyka (np. raz w roku lub co 2 lata).
Pracownik powinien być zapoznany z oceną ryzyka zawodowego przed dopuszczeniem do pracy na wszystkich stanowiskach, na których będzie ją wykonywać. Powinien także podpisać potwierdzenie zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego.

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy
About Mefisto

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *