Aktualności

20 października 2018

DROGI PRACODAWCO CZY WIESZ JAKIE MASZ OBOWIĄZKI WOBEC PRACOWNIKA PRACUJĄCEGO W PORZE NOCNEJ??

DROGI PRACODAWCO CZY WIESZ JAKIE MASZ OBOWIĄZKI WOBEC PRACOWNIKA PRACUJĄCEGO W PORZE NOCNEJ??
W każdym zakładzie pracy ustalany jest z góry czas świadczenia pracy przez pracowników. O ile czas pracy w porze dziennej nie stanowi większych dylematów o tyle praca w porze nocnej jest już bardziej uciążliwa i dodatkowo wynagradzana. Zakładową porę nocną w danym zakładzie pracy ogranicza Kodeks pracy, stanowi on, że obejmuje ona 8 godzin przypadających między 2100 a 700 (art. 1517 K.P.) Pracodawca może dokonać wyboru, jedynie poruszając się w granicach wyżej wymienionego przedziału czasowego. Nieco inaczej wygląda kwestia, pracy nocnej dla młodocianego jest ona „sztywna”. I nie możną nią manipulować. Przypada na godz. między 2200 a 600, a w przypadku młodocianego, o którym mowa w art. 191 § 5 K.P. (poniżej 15. roku życia), od godziny 2000 do 600 (art. 203 § 11 K.P.).
Dodatek za nocną pracę
Pracownikowi świadczącemu pracę w nocy należy się dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę takiego rodzaju pracy. Bez względu na jej ilość, oprócz normalnego wynagrodzenia, należy się dodatek za każdą godzinę pracy w nocy w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. W razie pracy przez część godziny zegarowej, pracownik nabywa prawo do dodatku w wysokości proporcjonalnej.
Metoda obliczania stawki za 1 godzinę pracy w nocy wynika z § 4b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw (…), zwanego rozporządzeniem wynagrodzeniowym. Przy ustalaniu dodatkowego wynagrodzenia za godzinę pracy w porze nocnej, wynagrodzenie minimalne dzieli się przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu należy rozumieć tzw. nominalny wymiar czasu pracy, tj. obliczony zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 130 K.P.
Należy również nadmienić, iż dodatki za pracę w porze nocnej przysługują również, gdy wykonujemy pracę w godzinach nadliczbowy. Wynagrodzenie oraz ewentualnie dodatki za nadgodziny rekompensują tylko i wyłącznie pracę w godzinach nadliczbowych, a nie pracę w porze nocnej. Praca w porze nocnej która jest jednocześnie pracą w godzinach nadliczbowych jest podwójnie rekompensowana.
Ryczałt za nocną pracę
W sytuacjach wyjątkowych gdy pracownik wykonuje bezustannie pracę w porze nocnej poza swoim macierzystym zakładem pracy może zostać odciążony ryczałtem (art. 1518 § 2 K.P.). Ryczałt nie może być zastosowany w przypadku gdy pracownik wykonuje pracę raz na jakiś czas.
Przepisy K.P. nie narzucają pracodawcy limitu ilości godzin pracy w nocy. Co daje duże możliwości pracodawcy w ustalaniu jego czasu pracy i harmonogramu pracy. Jedyny przypadek w którym pracodawca będzie ograniczony to sytuacja, w której pracownik wykonuje pracę w warunkach szczególnie niebezpiecznych lub prace związane z dużym wysiłkiem fizyczny lub umysłowym, wówczas jego nocny wymiar czasu pracy nie będzie mógł przekraczać 8 godzin na dobę.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018 Agata Barczewska
https://www.gofin.pl/prawo-pracy/17,2,96,181317,warunki-wykonywania-pracy-w-nocy.html

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy
About Mefisto

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *