Aktualności

12 marca 2019

INSTRUKCJE BHP W ZAKŁADZIE

W zakładzie pracy powinny zostać opracowane oraz udostępnione pracownikom instrukcje BHP. Jakie instrukcje powinny znajdować się w firmie? Niezależnie od charakteru firmy do podstawowych instrukcji należą: I pomocy, Postępowania na wypadek Pożaru, Ogólna, Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi. Pozostałe instrukcje sporządzane są ze względu na sprzęt, stosowanych technologii oraz wykonywanych prac . […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
4 marca 2019

ELEKTRONARZĘDZIA W ZAKŁADZIE PRACY

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, maszyny i urządzenia z których korzystają pracownicy należy zabezpieczyć przed stworzeniem zagrożenia dla zdrowia użytkowników. Należy uczulić pracowników, aby przed przystąpieniem do pracy sprawdzili czy urządzenia są kompletne, nie mają uszkodzonych kabli, czy osłon. Pracownicy powinni zostać pouczeni jak używać takich narzędzi właściwie, zważając na […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
28 stycznia 2019

NOWY PROJEKT “MAMA 4 plus” Kto może skorzystać z tego świadczenia?

NOWY PROJEKT “MAMA 4 plus” Kto może skorzystać z tego świadczenia? W ostatni wtorek Rząd przyjął projekt „Mama 4 plus”. Podstawowym warunkiem przyznania świadczenia jest wychowanie co najmniej czworga dzieci oraz osiągnięcie wieku emerytalnego. „W przypadku matek mówimy, że będzie to ukończenie 60 roku życia, a w przypadku ojców 65 roku życia. Z tego świadczenia […]

Aktualności, Inne równie ważne 0 Comment
24 stycznia 2019

PRACA NIEBEZPIECZANA- PRACA W ZBIORNIKU

PRACA NIEBEZPIECZANA- PRACA W ZBIORNIKU Prace w zbiornikach, kanałach, studzienkach w tym kanalizacyjnych oraz we wnętrzach urządzeń technicznych i innych przestrzeniach zamkniętych są zakwalifikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jako prace szczególnie niebezpieczne. Wykonując tego typu prace trzeba […]

Aktualności, BHP w praktyce, Inne równie ważne 0 Comment
18 stycznia 2019

Hałas- czy jest groźny ?

Świat staje się coraz głośniejszy. Pozornie nie robi to na nas większego wrażenia, ale tak naprawdę hałas jest prawdziwym cichym zabójcą. Coraz więcej jest maszyn, samochodów, ryczących nad głową odrzutowców i, oczywiście, wszędobylskiej muzyki. Kłopot nie tylko w tym, że powoli tracimy słuch (w Polsce żyje około 600 tysięcy ludzi z uszkodzeniem słuchu wymagającym stosowania […]

BHP w praktyce, Inne równie ważne 0 Comment
17 stycznia 2019

Zmiany w prawie pracy od 01.01.2019r. – wybrane aspekty

Z dniem 01.01.2019r. uległo zmianie kilka przepisów prawnych z zakresu prawa pracy. Poniżej prezentujemy Państwu wybrane zagadnienia w pigułce: 1. Wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia z tytułu umów o pracę do kwoty 2250,00 brutto dla pracownika zatrudnionego w pełny wymiarze czasu pracy 2. Wzrost wysokości minimalnej stawki godzinowej tytułu umowy zlecenie do kwoty 14,70 zł brutto/h […]

Inne równie ważne, Prawo Pracy 0 Comment
9 stycznia 2019

Praca niebezpieczna- praca w wykopie.

Praca niebezpieczna- praca w wykopie. Wykopy i nasypy budowlane zaliczane są do stałych lub tymczasowych konstrukcji budowlanych do grupy robót ziemnych. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy roboty ziemne w wykopach poniżej 1m są zakwalifikowane jako szczególnie niebezpieczne. Wykonując te […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
1 stycznia 2019

Obowiązek pracodawcy – ocena ryzyka zawodowego

Obowiązek pracodawcy – ocena ryzyka zawodowego. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w pracy w zakładzie. Art. 226. Kodeksu Pracy mówi, że pracodawca ma obowiązek ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz zastosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko; oraz poinformować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
19 grudnia 2018

Procedura postępowania w razie wypadku w pracy

Procedura postępowania w razie wypadku w pracy. Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: • nagłe, • wywołane przyczyną zewnętrzną, • powodujące uraz lub śmierć, • które nastąpiło w związku z pracą: • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
4 grudnia 2018

PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE

Prace szczególnie niebezpieczne to te rodzaje prac, które stanowią dla pracownika zwiększone zagrożenie dla życia i zdrowia lub takie, które wykonywane są w utrudnionych warunkach. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy definiuję nam prace szczególnie niebezpieczne i wymienia podstawowe rodzaje tych […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment